Оперативни програми

В тази рубрика можете да намерите актуална информация за напредъка по изпълнението на проектите на НАП, финансирани по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК). Освен това ще можете да се информирате за обществените поръчки, които ще се възлагат във връзка с изпълнението на:

Проекти в НАП по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация” на Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК)

Проекти в НАП по приоритетна ос ІІI. Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление, подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление” на Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК)

Проекти в НАП по приоритетна ос ІII „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.2 „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост” на Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК)


Проектите се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.