Деклариране

Декларация за изтегляне:

Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО, с приложения и указания за ползване

Помощни справки за попълване и подаване на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО

Срокове за деклариране и плащане

  • До 31-и март на следващата календарна година – подаване на годишна данъчна декларация;
  • До 31-и март на следващата календарна година – внасяне на корпоративния данък след приспадане на направените авансови вноски.

Кой подава годишната данъчна декларация?

Данъчно задължените лица или техен упълномощен представител.

Къде се подава декларацията?

  • На място в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите  по регистрация;
  • чрез лицензиран пощенски оператор;
  • по интернет чрез квалифициран електронен подпис, като
    - попълните и подадете заявление за подаване на данъчни декларации по електронен път,
    - попълните и потвърдите в потребителския си профил в системата „Подаване на данъчна декларация по интернет“.

Отстъпка

Съгласно чл. 92, ал. 5 от ЗКПО данъчно задължено лице, което подаде годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността до 31-и март на следващата година по електронен път и внесе корпоративния данък в същия срок, може да ползва отстъпка в размер 1 на сто от дължимия годишен корпоративен данък, но не повече от 1000 лв.

.......................................................................................................................