Плащане на корпоративен данък

Срокове за деклариране и плащане

  • До 31-и март на следващата календарна година – подаване на годишна данъчна декларация;
  • До 31-и март на следващата календарна година – внасяне на корпоративния данък след приспадане на направените авансови вноски.

Как да платите корпоративния данък:

  • по банков път;
  • по сметки към републиканския бюджет за ТД на НАП по регистрация:

Плащането може да стане от всяка банка с попълване на платежно нареждане (вносна бележка) за плащане към бюджета.

Списък с банковите сметки на Националната агенция за приходите

Плащането по интернет изисква дебитна карта и регистрация в интернет страниците на E-pay и на НАП.

  • с пощенски запис за данъчно плащане:

В записа се вписват адресът и наименованието на съответната ТД на НАП, пощенският код, както и дължимата сума.

.......................................................................................................................