Допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО)

Допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) е вторият стълб на пенсионната система и дава право на втора допълнителна пенсия на родените след 31. 12. 1959 г. и възможност за получаване на пенсия за ранно пенсиониране на работещите при условията на първа и втора категория труд. Този вид осигуряване е регламентирано в дял втори на Кодекса за социално осигуряване (КСО). То се осъществява, чрез участие в универсални и/или професионални пенсионни фондове, които се учредяват и управляват от лицензирани пенсионноосигурителни дружества. Участието във фонд за ДЗПО става чрез подаване на индивидуално заявление в срок до три месеца от възникване на задължението за осигуряване или въз основа на служебно разпределение, начинът и редът на което се определя със съвместна инструкция на Комисията за финансов надзор и Национална агенция за приходите.

  • Осигурените в универсален пенсионен фонд лица могат да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд "Пенсии", съответно във фонд "Пенсии за лицата по чл. 69", с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд, не по-късно от 5 години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1 от КСО и ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст.
  • Лицата, на които до 31 декември 2018 г. включително остават по-малко от 5 години до навършване на възрастта им по чл. 68, ал. 1 и на които не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, могат еднократно, в срок до 31 декември 2018 г., да упражнят правото на избор по чл. 4б за промяна на осигуряването им от универсален пенсионен фонд във фонд "Пенсии", съответно фонд "Пенсии за лицата по чл. 69", на ДОО.
  • Промяната се извършва чрез подаване на заявление в  компетентната териториална дирекция на НАП – лично или от друго лице, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно, или по интернет с квалифициран електронен подпис на осигуреното лице. 
  • Лицата могат да възобновят осигуряването си от фонд „Пенсии" на ДОО в универсален пенсионен фонд след 1 година чрез подаване на заявление до пенсионноосигурително дружество по ред, определен с наредба, издадена от Комисията за финансов надзор на основание чл.137, ал. 3 от КСО.
  • Осигурените в професионален пенсионен фонд лица могат еднократно да променят осигуряването си от професионален пенсионен фонд във фонд "Пенсии" с увеличена осигурителна вноска, ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране. Промяната се извършва чрез подаване на заявление в компетентната териториална дирекция на НАП – лично или от друго лице, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно, или по интернет с квалифициран електронен подпис на осигуреното лице.  

Промяната във вида на осигуряването възниква от първо число на месеца, следващ месеца, през който е направен избора.

.......................................................................................................................

= Осигурени лица

= Права при осигуряване във фонд за ДЗПО

= Осигурителни вноски

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация