Проект "Провеждане на обучения, свързани със субсидиарното прилагане на АПК в производствата по издаване и оспорване на административни актове на НАП"

Настоящият проект се изпълнява по договор № 14-22-35/14.10.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Административен капацитет" (ОПАК),  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът има за цел надграждането и укрепването  на капацитета на служителите на НАП, във връзка с изпълнение на служебните им задължения при реализиране на изпълнителното производство по реда на ДОПК.

  • Резюме на проекта
  • Общата стойност на проекта е 136 536,10 лева
  • Период на провеждане: 14.10.2014 г. – 14.10.2015 г.

........................................................................................................

==> 27.10.2015 145 служители на НАП, преминаха успешно обучения относно субсидиарното прилагане на АПК в производствата по издаване и оспорване на административни актове 

==> 23.04.2015 г. Процедура 00530-2015-0021 "Организиране и провеждане на обучение относно приложимостта на производства по АПК в изпълнителното производство по ДОПК. Запознаване със съдебна практика, свързана с усъвършенстване на административния процес по АПК”, в две обособени позиции ..."

==> На 06.08.2015 г. НАП сключи договор № 99/06.08.2015 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на обучение относно приложимостта на производства по АПК в изпълнителното производство по ДОПК. Запознаване със съдебна практика, свързана с усъвършенстване на  административния процес по АПК“, по обособена позиция № 1 „Провеждане на обучение относно приложимостта на производства по АПК в изпълнителното производство по ДОПК. Запознаване със съдебна практика, свързана с усъвършенстване на административния процес по АПК“, с изпълнител „Институт за специализации и обучения“ ООД. Договорът е сключен в изпълнение на проект по договор № 14-22-35/14.10.2014 г. между НАП и УО на ОПАК за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. 

==> На 06.08.2015 г. НАП сключи договор № 100/06.08.2015 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на обучение относно приложимостта на производства по АПК в изпълнителното производство по ДОПК. Запознаване със съдебна практика, свързана с усъвършенстване на  административния процес по АПК“, по обособена позиция № 2 „Логистично осигуряване провеждането на обучение, относно приложимостта на производства по АПК в изпълнителното производство по ДОПК. Запознаване със съдебна практика, свързана с усъвършенстване на  административния процес по АПК”, с изпълнител „Ваканция“ ООД. Договорът е сключен в изпълнение на проект по договор № 14-22-35/14.10.2014 г. между НАП и УО на ОПАК за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.