Изпълнен договор с предмет: „Охрана със СОТ на част от административната сграда предоставена за управление на НАП, находяща се в гр.София, ул.”Врабча” №23“

16 Декември 2015

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнен договор с предмет: „Охрана със СОТ на част от административната сграда предоставена за управление на НАП, находяща се в гр.София, ул.”Врабча” №23“ 

На 24.11.2015 г., е приключило изпълнението по договор № 137/08.11.2013 г. по обособена позиция № 2 между НАП и “ВАДИМ“ ООД, сключен в резултат на проведена обществена поръчка с предмет: „Охрана със СОТ в административната сграда на ЦУ на НАП, находяща се в гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков № 52 и на част от административната сграда, предоставена за управление на НАП, находяща се в гр.София, ул.”Врабча” № 23, разделена в две самостоятелно обособени позиции, както следва: 

Обособена позиция № 1: Охрана със СОТ на административната сграда на ЦУ на НАП, находяща се в гр.София, бул.”Княз Ал. Дондуков” № 52.;

Обособена позиция № 2: Охрана със СОТ на част от административната сграда предоставена за управление на НАП, находяща се в гр.София, ул.”Врабча” № 23.,

открита с решение  № РЦУ-89/26.07.2013 г. на главния секретар на НАП. 

Общият размер на изплатените по договора суми е 418.82 лв. без ДДС.

Договорът е изпълнен в пълен обем.

Договорът е изпълнен в срок. 

Информация относно обществената поръчка (вписана в Регистъра на обществените поръчки (РОП) с уникален номер 00530-2013-0078) и нейното изпълнение, може да бъде намерена в сайта на Агенцията по обществени поръчки на адрес: http://www.aop.bg.

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 16.12.2015
Затвори