Задължения на водача на транспортното средство

17 Декември 2015

Задълженията на водача на транспортното средство са регламентирани в чл. 13, ал. 1 и ал. 2 от ДОПК:

Липса на документи

Когато липсват документи, придружаващи стоката, или същите не съдържат данните, описани по-горе, и/или данни за очаквания час на получаване/разтоварване, водачът на транспортното средство попълва декларацията по образец.

Важно! При заявяване на очаквания час на получаване се използва българската часова зона.

Промяна на дата, час и място на получаване/разтоварване на стоката 

Посочените в документите или декларирани дата и място на получаване/разтоварване на стоката, както и заявеният час за получаване/разтоварване могат да бъдат променени от получателя/купувача чрез подаване по електронен път на искане по образец. Искането се подава на адрес [email protected] и се смята за получено след потвърждаване за неговото получаване.

Поставяне на технически средства за контрол /ТСК/

Когато с транспортното средство се превозва стока с висок фискален риск, органите по приходите имат право да поставят ТСК на транспортното средство и печат/щемпел с надпис "висок фискален риск" върху превозния документ. Всяко ТСК е с уникален номер.

За поставените ТСК се съставя протокол, екземпляр от който се предоставя на водача на транспортното средство и на лицето, придружаващо стоката.

Отстраняване на поставени ТСК

ТСК се отстранява само от орган по приходите:

За неизпълнение на задълженията водачът носи административнонаказателна отговорност:

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 17.12.2015
Затвори