Задължения на лице - получател/купувач на стока с висок фискален риск

17 Декември 2015

Задълженията на получателя/купувача на стоката са регламентирани в чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от ДОПК:

Важно! Съгласно чл. 13, ал. 3, т. 4 от ДОПК, при извършване на фискален контрол, лицето - получател/купувач на стоката, е длъжно да не се разпорежда със стоката до получаването/разтоварването й освен в случай на представяне пред органа по приходите на обезпечение в пари или безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на действие, не по-малък от 6 месеца, в размер 30 на сто от пазарната стойност на стоката.

При неспазване на тази забрана, освен налагането на административна санкция, законът предвижда спрямо получателя/купувача да бъде предприето предварително обезпечаване при фискален контрол.

За неизпълнение на задълженията получателят/купувачът на стоката носи отговорност:

Установяването на административни нарушения и налагането на административни наказания се извършва по реда на ЗАНН.

Права на лицето - получател/купувач на стока с висок фискален риск

Заинтересован получател/купувач на стока с висок фискален риск може предварително да заяви нейния превоз чрез подаване на съответно заявление по електронен път на електронен адрес [email protected]. Заявената своевременно информация се съобразява при извършване на фискален контрол за съответния ден. Заявлението следва да бъде подписано с електронен подпис и се смята за получено след потвърждаване за неговото получаване, аналогично на регламентираното в чл. 13, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България и изискванията към фискалните контролни пунктове потвърждаване на получаване на подадено  от получател/ купувач искане по образец.

Възможността за предварително заявяване на превоз на стоки с висок фискален риск от получател/купувач е създадена за клиентите на НАП на основание чл. 17, ал. 1, т. 5, б „д“ от ДОПК, във връзка с правото на задължените лица да им бъде осигурена и предоставена безплатно възможност за електронен обмен на данни с органите по приходите и публичните изпълнители.

При предприети действия за предварително обезпечаване при фискален контрол, лицето - получател/купувач има право:

В този случай стоката, спрямо която са предприети действия по чл. 40 от ДОПК за обезпечаване на доказателства /иззетата стока/ се освобождава. Спрямо нея отпада забраната за разпореждане.

Обжалване на действията на органа по приходите при извършване на фискален контрол

Действията на органите по приходите при извършването на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск може да се обжалват в 14-дневен срок от извършването им пред териториалния директор на ТД на НАП по местонахождение на обекта/местоизвършването им, на основание чл. 127ж във връзка с чл. 41 от ДОПК. Жалбата не спира предприетите действия.

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 17.12.2015
Затвори