Изпълнен договор с предмет: „Охрана със СОТ на административната сграда на ЦУ на НАП, находяща се в гр.София, бул.”Княз Ал. Дондуков” № 52“

12 Януари 2016

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнен договор с предмет: „Охрана със СОТ на административната сграда на ЦУ на НАП, находяща се в гр.София, бул.”Княз Ал. Дондуков” № 52“ 

На 21.12.2015 г., е приключило изпълнението по договор № 138/08.11.2013 г. сключен между НАП и “ВАДИМ“ ООД, в резултат на проведена обществена поръчка с предмет: „Охрана със СОТ в административната сграда на ЦУ на НАП, находяща се в гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков № 52 и на част от административната сграда, предоставена за управление на НАП, находяща се в гр.София, ул.”Врабча” № 23, разделена в две самостоятелно обособени позиции, както следва: • Обособена позиция № 1 «Охрана със СОТ на административната сграда на ЦУ на НАП, находяща се в гр.София, бул.”Княз Ал. Дондуков” № 52»; • Обособена позиция № 2 «Охрана със СОТ на част от административната сграда предоставена за управление на НАП, находяща се в гр.София, ул.”Врабча” № 23.“, открита с решение  № РЦУ-89/26.07.2013 г. на главния секретар на НАП. 

Общият размер на изплатените по договора суми е 717.58 лв. без ДДС.

Договорът е изпълнен в пълен обем.

Договорът е изпълнен в срок. 

Информация относно обществената поръчка (вписана в Регистъра на обществените поръчки (РОП) с уникален номер 00530-2013-0078) и нейното изпълнение, може да бъде намерена в сайта на Агенцията по обществени поръчки на адрес: http://www.aop.bg.

 

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 12.01.2016
Затвори