Дирекция "Координация на проекти и международни дейности"

26 Август 2016

     

Дирекцията отговаря за инициирането, разработването и изпълнението на проекти, финансирани със средства от ЕС и по други международни програми, както и за международната дейност на Агенцията. 

Изпълнението на проекти е един от основните инструменти,  използван за постигане на заложените дългосрочни цели в стратегическия план на НАП с иновативен характер. В процеса на изпълнение на проектния цикъл, фокуса на дирекцията е насочен към мониторинг и контрол, както и управление на риска и своевременно разрешаване на възникнали предизвикателства пред екипите на проекти. Изпълнението на проектите от Агенцията е определено като добра практика от финансиращите органи относно качеството, постигнатите резултати и индикатори в определените срокове. 

Международната дейност, осъществявана от дирекцията, се фокусира основно в няколко направления. 

В рамките на определената като една от приоритетните цели за НАП - международно позициониране на Агенцията, дирекцията организира домакинството на международни срещи на ръководители на данъчните администрации (Г-28), международни форуми, семинари, работни срещи, както и посещения на експерти от чужди администрации за проучване на опита на НАП. Експертите подготвят участието на НАП в дейността на ЙОТА (Вътрешно-европейска организация на данъчните администрации). Агенцията е една от седемте страни основателки на ЙОТА, участва активно в органите на управление на организацията и изготвя предложения за развитието на организацията. 

Едно от основните предизвикателства пред НАП, съответно и пред дирекцията, е подготовката за предстоящото председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. 

Експертите от звеното организират участието на НАП в програмата на ЕС за сътрудничеството между данъчните администрации „Фискалис 2020”, както и участието в процеса на вземане на решения в ЕС, и по-конкретно, в работните органи към Съвета на ЕС и Европейската комисия, включително съгласуване на указания, позиции и др. 

Отговорни са за участието в мероприятия, организирани по линия на ОИСР (Организацията за икономическо сътрудничество и развитие) в рамките на глобалния форум за прозрачност и обмен на информация за данъчни цели, както и в рамките на различни мероприятия от програмата на ОИСР за глобални отношения. Сътрудничат и при изготвянето на публикациите на ОИСР за статистическа информация за данъчното облагане в страни-членки и нечленки на ОИСР. 

КПМД е определена за контактна точка към българския СОЛВИТ център, който помага на гражданите и фирмите в ЕС да намират решения на въпроси, свързани с прилагането на правото на ЕС. 

Служителите на дирекцията поддържат актуален календар на международните мероприятия в областта на данъците и организира командироването на участници от НАП в тях.

Координират отговорите на запитвания от чуждестранни администрации за проучване на добри практики и на тези от Агенцията към други администрации за събиране на информация, необходима във връзка с планирани промени в националното законодателството и/или процедури. 

Осигуряват превод във връзка с официални срещи на представители на НАП и преводи от и на чужди езици във връзка с дейността на приходната администрация. 

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 26.08.2016
Затвори