Обезпечение с безусловна и неотменяема банкова гаранция

02 Септември 2016

Когато се предоставя обезпечение с безусловна и неотменима банкова гаранция, това означава, че банката се задължава безусловно и неотменяемо да плати при първо писмено поискване от орган на НАП сумата, посочена в искането до размера на гаранцията. ЗДДС и в частност разпоредбата на чл. 176в предвижда, че банковата гаранция е неотменяема и безусловна. Това означава, че гаранцията не може да се отмени от лицето, предоставило гаранцията. Безусловността на гаранцията пък означава, че органът по приходите/публичният изпълнител може да поиска изпълнение от банката, предоставила гаранцията, във всеки един момент.

Доколкото банковата гаранция е абсолютна банкова сделка, тя може да се предостави само от банка. Поради това следва да се има предвид, че се приемат банкови гаранции само от търговски банки с действащ лиценз, издаден от Българската народна банка (БНБ), за банкова дейност на територията на РБългария, в това число и за гаранционни сделки съгласно Закона за кредитните институции, които са подписани от лица, които имат правото да задължават банката чрез предоставената гаранция. Документи, наименувани банкови гаранции, издадени от други лица, са нищожни по смисъла па чл. 26 от ЗЗД, доколкото противоречат на закона и при искане за изпълнение от страна на органа по приходите/публичния изпълнител лицата, задължили се по тях лесно ще осуетят изпълнението с аргумент, че сделката е нищожна.

Към настоящия момент Националната агенция за приходите няма утвърден образец на банкова гаранция. Ето защо освен горните изисквания за банковата гаранция, която се предоставя за целите на чл. 176в от ЗДДС, същата следва да е подписана от лица, които имат правото да задължават банката чрез предоставената гаранция. Също така от текста на банковата гаранция следва да е ясно за кое лице се предоставя гаранцията.

Банковата гаранция задължително следва да съдържа:

ВАЖНО!!! Ще се отказва вписване в публичния регистър по чл. 176в от ЗДДС когато:

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 02.09.2016
Затвори