Инспекторат

13 Септември 2016

     

Инспекторатът е на пряко подчинение на изпълнителния директор на НАП, подпомагайки го при осъществяване на административния контрол в Агенцията.

Звеното изпълнява своите функции ръководейки се от принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, обективност, отговорност, независимост, политическа неутралност.

Производствата на Инспектората се осъществяват въз основа на заповед на изпълнителния директор на Агенцията.

На административен контрол подлежат всички структури на НАП, чрез извършване на проверки по постъпили сигнали, жалби и предложения от гражданите и бизнеса срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от администрацията, по случаи с широк обществен отзвук, както и комплексни и тематични проверки по утвърден от изпълнителния директор на НАП годишен план.

Предмет на проверките са дейностите и процесите, извършвани в структурите на Агенцията, дейностите по превенция и ограничаване на корупцията и по установяване на конфликт на интереси съгласно Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Инспекторатът осъществява контрол по мрежовата и информационна сигурност на информационните системи на НАП, администрира осъществяването на предварителния финансов контрол за законосъобразност преди поемане на задължения и преди извършване на разходи на публични средства;

Инспекторатът може да прави предложения за образуване на дисциплинарни производства при констатирани нарушения на служебните задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация.

Звеното може да уведомява органите на прокуратурата, когато при проверка установи данни за извършено престъпление от служители на Агенцията.

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 13.09.2016
Затвори