Дирекция "Вътрешен одит"

05 Октомври 2016

     

Основната цел на вътрешния одит, който осъществява дирекцията, е да подпомага ръководството на НАП, така че то да получава актуална информация до каква степен дейностите на Агенцията се изпълняват в съответствие с действащото законодателство и съгласно утвърдените приоритети на НАП. Дирекцията оценява  доколко администрацията работи ефективно и предоставя възможности за оптимизиране на процесите. Под процеси в НАП се разбира съвкупността от действия, които една или повече дирекции или структури предприемат, за да постигнат определен резултат, например осигуряване на управлението на човешките ресурси, планиране на дейностите в НАП, обслужване на клиентите и т.н.  

Служителите в дирекцията изготвят тригодишен стратегически план, в който са отразени процесите, които подлежат на одит и стратегията за съсредоточаване на ресурси върху съществените и рисковите такива. Съществени са процесите, от които в най-голяма степен зависи постигането на целите на НАП, а именно събиране на приходите, осигуряване на основните ресурси за дейността на администрацията и т.н. Звеното извършва и оценка при кои от тях има най-много рискове и къде препоръките на одиторите биха имали най-добър ефект за подобряване на дейността. 

На база на тригодишния план се изготвя годишен план за одитните ангажименти, в който са отразени конкретните процеси, които ще се одитират, целта на всеки ангажимент и одитния екип. След всеки одит екипите изготвят доклад с препоръки, следят за изпълнението или съответно неизпълнението им и анализират постигнатия ефект. 

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 05.10.2016
Затвори