Информация за изпълнен договор „Охрана на обекти чрез сигнално-охранителни системи в две обособени позиции: 1.Охрана на обекти чрез сигнално-охранителни системи на недвижими имоти, стопански, складови и жилищни сгради, апартаменти и имуществото в тях отнети в полза на държавата, находящи се на територията на област София град, област София област, област Перник, област Кюстендил и област Благоевград: 2. Охрана на обекти чрез сигнално-охранителни системи на административни помещения с адрес: гр.Своге, ул.”Цар Симеон” № 9”

17 Октомври 2016

ИНФОРМАЦИЯ 

за изпълнен договор за възлагане на ОП по реда на чл. 90, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет: „Охрана на обекти чрез сигнално-охранителни системи в две обособени позиции:  1.Охрана на обекти чрез сигнално-охранителни системи на недвижими имоти, стопански, складови и жилищни сгради, апартаменти и имуществото в тях отнети в полза на държавата, находящи се на територията на област София град, област София област, област Перник, област Кюстендил и  област Благоевград: 2. Охрана на обекти чрез сигнално-охранителни системи на административни помещения с адрес: гр.Своге,  ул.”Цар Симеон” № 9”.

На 28.09.2016 г. е приключило изпълнението по Договор № 104/18.12.2014 г. сключен с "3 С СОТ" ЕАД, ЕИК 175372745,  продължен с Договор № 67/ 10.12.2015 г. за продължаване на договор за обществена поръчка с правоприемника „ВИП СЕКЮРИТИ“ ЕООД, ЕИК 121819662, сключен в резултат на проведена процедура за възлагане на ОП с предмет: „Охрана на обекти чрез сигнално-охранителни системи на административни помещения с адрес: гр.Своге,  ул.”Цар Симеон” № 9”, открита с Решение № 34/ 18.11.2014 г. на Директора на ТД на НАП София, упълномощен със Заповед № ЗЦУ-434/15.04.2016 г. на Изпълнителния директор на НАП да осъществява функциите на Възложител.

Общият размер на изплатените по договора суми е 3200,00 лева без ДДС или 3840,00 лева с ДДС.

Договорът е изпълнен в пълен обем.

Подробна информация може да бъде намерена в регистъра на обществените поръчки.

ID (идентификационен номер) № на поръчката в РОП: 00530-2014-0156

Линка в профила на купувача е: http://www.nap.bg/news?id=1900

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 17.10.2016
Затвори