Дирекция "Стратегическо планиране и управление на промяната"

24 Октомври 2016

    

Дирекция „Стратегическо планиране и управление на промяната“ (СПУП) работи в сътрудничество с ръководството и ръководители на различни нива в Агенцията за планиране на дългосрочното развитие на НАП като модерна и ефективна приходна администрация. 

Основните функции на дирекцията обхващат планиране на стратегическо, оперативно и проектно ниво, иницииране на промени и внедряване на подобрения, идентифициране на корпоративни рискове и прилагане на системи за управление на качеството и организационна ефективност. 

Дирекцията разработва и усъвършенства методологията за стратегическо и оперативно планиране и подпомага изграждането и поддържането на капацитет за планиране на централно и териториално ниво. Конкретно дирекция СПУП изготвя стратегическия план за развитие на НАП, има водеща роля в определяне на годишните приоритети на Агенцията, организира и координира разработването на оперативните годишни планове на структурните звена в НАП и изготвя годишен отчет за дейността на приходната администрация. 

С цел повишаване ефективността и ефикасността на НАП, голямо внимание се отделя на анализирането на добри практики, както вътре в самата организация, така и извън нея, и последващото им адаптиране и въвеждане в НАП. 

Дирекция СПУП разработи и успешно прилага Стратегия за управление на корпоративния риск в НАП, чиято цел е да подпомогне идентифицирането на рискове, които биха възпрепятствали постигането на целите на НАП, и намирането на решения за преодоляване и/или смекчаване на тези рискове. 

Звеното разработва и координира внедряването и администрира прилагането на система за цялостно управление на качеството. Вече няколко години НАП успешно прилага Модела за съвършенство на Европейската фондация за управление на качеството (EFQM) като система за тотално управление на качеството. 

Също така, дирекция СПУП организира и подпомага работата на Управителния съвет на НАП и води отчетност за взетите решения.

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 24.10.2016
Затвори