Информация за приключил договор по ОП „Охрана на обекти чрез сигнално-охранителни системи в две обособени позиции: 1.Охрана на обекти чрез сигнално-охранителни системи на недвижими имоти, стопански, складови и жилищни сгради, апартаменти и имуществото в тях отнети в полза на държавата, находящи се на територията на област София град, област София област, област Перник, област Кюстендил и област Благоевград: 2. Охрана на обекти чрез сигнално-охранителни системи на административни помещения с адрес: гр.Своге, ул.”Цар Симеон” № 9”

18 Януари 2017

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнен договор за възлагане на ОП по реда на чл. 90, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет: „Охрана на обекти чрез сигнално-охранителни системи в две обособени позиции:  1.Охрана на обекти чрез сигнално-охранителни системи на недвижими имоти, стопански, складови и жилищни сгради, апартаменти и имуществото в тях отнети в полза на държавата, находящи се на територията на област София град, област София област, област Перник, област Кюстендил и  област Благоевград: 2. Охрана на обекти чрез сигнално-охранителни системи на административни помещения с адрес: гр.Своге,  ул.”Цар Симеон” № 9” 

На 23.12.2016 г. е приключило изпълнението по Договор № 103/18.12.2014 г. сключен с "3 С СОТ" ЕАД, ЕИК 175372745,  продължен с Договор № 66/ 10.12.2015 г. за продължаване на договор за обществена поръчка с правоприемника „ВИП СЕКЮРИТИ“ ЕООД, ЕИК 121819662, сключен в резултат на проведена процедура за възлагане на ОП с предмет: „Охрана на обекти чрез сигнално-охранителни системи на недвижими имоти, стопански, складови и жилищни сгради, апартаменти и имуществото в тях отнети в полза на държавата, находящи се на територията на област София град, област София област, област Перник, област Кюстендил и  област Благоевград”, открита с Решение № 34/ 18.11.2014 г. на Директора на ТД на НАП София, упълномощен със Заповед № ЗЦУ-434/15.04.2016 г. на Изпълнителния директор на НАП да осъществява функциите на Възложител.

Общият размер на изплатените по договора суми е 1349.91 лева без ДДС или 1619.89 лева с ДДС.

Договорът не е изпълнен в пълен обем.

Изпълнението на договора е 3,37 %.

Подробна информация може да бъде намерена в регистъра на обществените поръчки на следния електронен адрес:

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333139333439.

 

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 18.01.2017
Затвори