НАП отваря ценови оферти по ОП „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на стенни инверторни климатици за работни помещения в административни сгради на ТД на НАП София”

15 Януари 2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 На 20.01.2020 г. от 11:00 часа, в административната сграда на ТД на НАП София, на адрес: гр. София, ул. „Аксаков” № 21, ет. 7, заседателна зала, комисията, назначена със Заповед №РД-01-2422/27.12.2019 г. на г-н Пламен Пенчев, зам.-директор на ТД на НАП София, оправомощен със заповед № ЗЦУ-ОПР-25/01.11.2019 г. на изпълнителния директор на НАП да изпълнява функциите на директор на ТД на НАП София, за разглеждане и оценяване на постъпилите оферти и класиране на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на стенни инверторни климатици за работни помещения в административни сгради на ТД на НАП София”, открита с Решение №8/20.11.2019г. на и. д. директор на ТД на НАП София, ще отвори и оповести ценовите предложения на участниците, които отговарят на поставените изисквания към личното състояние и критериите за подбор и чиято оферта отговаря на предварително обявените от възложителя условия.

 

            Съгласно чл. 54, ал. 2 и чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, при отварянето на ценовите предложения имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, при спазване на установения режим за достъп до сградата – представяне на лична карта.  

 

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 15.01.2020
Затвори