Кои са морските лица?

13 Януари 2021

"Морско лице" е физическо лице, което заема длъжност по трудово правоотношение като член на екипажа на морски кораб, вписан в регистъра на корабите на държава–членка на Европейския съюз, независимо дали се намира на брега или на борда на кораба, притежава свидетелство за правоспособност и свидетелство за допълнителна и/или специална подготовка, придобито по реда на наредбата по чл. 87, ал. 1 от Кодекса на търговското корабоплаване (§ 1, т. 5а от ДР на КСО).

Морските лица подлежат на задължително осигуряване за общо заболяване, инвалидност поради общо заболяване, майчинство, старост, смърт, трудова злополука и професионална болест.

По свой избор и желание морските лица могат да се осигуряват и за безработица.  Морските лица са задължени да декларират пред своя работодател вида на осигуряването в 7-дневен срок от датата, на която е започнало изпълнението на задълженията по трудовия договор и това е удостоверено писмено по Кодекса на труда. Видът на осигуряването може да се променя за всяка календарна година, ако морското лице е подало декларация пред своя работодател до края на януари на съответната календарна година.

 Размерът и разпределението на осигурителни вноски е както следва:

 ==> за фонд „Пенсии”:

==> 3,5 % за фонд “Общо заболяване и майчинство”;
==> 1,1 % за фонд „Трудова злополука и професионална болест“
==> 1 % за фонд „Безработица“
==> 5 % за ДЗПО - Универсален пенсионен фонд за лицата, родени след 31 декември 1959 г.;

Осигурените в универсален пенсионен фонд лица имат право на основание чл. 4б, от КСО да изберат да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд "Пенсии", съответно във фонд "Пенсии за лицата по чл. 69", с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд не по-късно от 5 години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1 от КСО  и ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Повече информация вижте тук

В периода от 01 януари 2021 г. до 30 юни 2021 г. лицата, на които до 30 юни 2021 г. включително остават по-малко от 5 години до навършване на възрастта им по чл. 68, ал. 1 от КСО, и на които не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, могат еднократно, в срок до 30 юни 2021 г., да упражнят правото на избор по чл. 4б от КСО (§9, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗБДОО за 2021 г.)

Осигурените в професионален пенсионен фонд лица имат право на основание чл. 4в, ал. 1 от КСО еднократно да променят осигуряването си от професионален пенсионен фонд във фонд "Пенсии" на ДОО с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителните вноски за професионален пенсионен фонд, ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране. Лицата, които са променили осигуряването си от професионален пенсионен фонд във фонд "Пенсии" на ДОО не могат да възобновят осигуряването си в професионален пенсионен фонд, тъй като изборът е еднократен. Повече информация вижте тук

Редът и начинът за избор на осигуряване, събиране и разпределение на увеличената осигурителна вноска за лицата по чл. 4б  и чл. 4в от КСО се уреждат с Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и за обмен на информация

Размер и разпределение на осигурителните вноски 

 Осигурителният доход за тези лица е:

Избрания месечен осигурителен доход между минималния и максималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

За 2021 г.

Минималният месечен размер на осигурителния доход е 650 лв.

Максималният месечен размер на осигурителния доход е 3000 лева.

Морските лица нямат задължение да подават декларации свързани със задължителното им социално осигуряване. Това е задължен да направи работодателят им.

Осигурителните вноски за морските лица се внасят от работодателя до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът.

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 13.01.2021
Затвори