Окончателен данък - с окончателен данък се облагат - І част...

21 Юли 2014

1. Облагаемите доходи от дивиденти в полза на едноличен търговец.

2. Облагаемите доходи от дивиденти и ликвидационни дялове в полза на:

- местно или чуждестранно физическо лице от източник в България;

- местно физическо лице от източник в чужбина.

3. Доходите, придобити от физически лица при продажба или замяна на движимо имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци в съответствие със Закона за управление на отпадъците.

4. Облагаемите доходи от лихви по заеми към кооперация, придобитите от член на кооперацията.

5. Доходите от наем или друго възмездно предоставяне на имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците, начислени/изплатени от предприятия и самоосигуряващи се лица.

6. Придобитите от местни физически лица доходи от лихви по банкови сметки. 

7. Облагаемите доходи, придобити от замяна на акции и дялове във връзка с  преобразуване на дружества по глава деветнадесета, раздел II от Закона за корпоративното подоходно облагане:

8. Облагаемите доходи от допълнително доброволно осигуряване, от доброволно здравно осигуряване и от застраховки "Живот", придобити на датата на:

 

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 21.07.2014
Затвори