Промени в спогодбата между Р България и Федерална република Германия от 01.01.2015 г.

13 Декември 2014

Национална агенция за приходите уведомява платците и получателите на доходи от наем на оборудване, че от 01.01.2015 г.  разпоредбата на чл. 12, ал. 3, б. „б“  от спогодбата между Република България и Федерална република Германия за избягване на двойното данъчно облагане и на отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото, в сила от 21 декември 2010 г., прекратява своето действие.

Считано от тази дата, местните лица на Германия, които реализират доходи от наем на оборудване от България, могат да се освободят от облагане с данък при източника по Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данъците върху доходите на физически лица, на основание на чл. 7, ал. 1 от Спогодбата между България и Германия.

Издадените до 31.12.2014 г. становища за наличие на основания за прилагане на СИДДО няма да имат действие по отношение на доходите, реализирани след 01.01.2015 г.  За доходи с размер над 500 000 лева годишно, следва да се подадат нови искания за прилагане на СИДДО по чл. 137 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), а за доходи под този размер – пред платеца на доходите следва да се представят доказателствата по чл. 136 от ДОПК. 

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 13.12.2014
Затвори