Извлечение от Закона за бюджета на фонд „Обществено осигуряване”, съответно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за периода от 01.01.1997 г. до 31.12.2019 г.

11 Декември 2018

Извлечение от Закона за бюджета на фонд „Обществено осигуряване”, съответно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за периода от 01.01.1997 г. до 31.12.2019 г.

 

Извлечение от Закона за бюджета на

фонд „Обществено осигуряване” за 1997 г.

/Обн. ДВ. бр. 55 от 11 Юли 1997 г./

Чл. 2. (1) Размерът на осигурителните вноски за всички осигурителни случаи за сметка на осигурителите (работодателите) се определя, както следва:

1. тридесет и седем на сто върху брутните трудови възнаграждения или осигурителния доход за лицата, които придобиват право на пенсия при условията на трета категория труд;

2. четиридесет и седем на сто върху брутните трудови възнаграждения или осигурителния доход за лицата, които придобиват право на пълна пенсия за изслужено време и старост три и повече години по-рано от възрастта, която се изисква за пенсиониране при трета категория труд;

3. петдесет и две на сто върху брутните трудови възнаграждения или осигурителния доход за лицата, които придобиват право на пълна пенсия за изслужено време и старост осем и повече години по-рано от възрастта, която се изисква за пенсиониране при трета категория труд;

4. четиридесет на сто върху брутните трудови възнаграждения за учителите.

(2) Разликата между осигурителната вноска за учителите и вноската за трета категория труд се внася в Учителския пенсионен фонд към Националния осигурителен институт.

(3) Осигурителната вноска, която е за сметка на осигурените лица за всички осигурителни случаи, е в размер 2 на сто върху брутното трудово възнаграждение или осигурителния доход.

(4) За лицата, които се осигуряват за пенсия за изслужено време и старост, инвалидност поради общо заболяване и наследствена пенсия, осигурителната вноска е в размер 22 на сто върху осигурителния доход.

(5) За лицата, които се осигуряват за всички осигурителни случаи без трудова злополука и професионално заболяване, осигурителната вноска е в размер 32 на сто върху осигурителния доход.

(6) Осигурителната вноска за работниците и служителите - чужди граждани, които се осигуряват задължително за временна и трайна нетрудоспособност за сметка на работодателя, е в размер 22 на сто върху брутното месечно възнаграждение.

(7) За лицата, осигурени само за трудова злополука и професионално заболяване, осигурителната вноска за сметка на осигурителите (работодателите) е в размер 10 на сто върху брутните трудови възнаграждения или осигурителния доход.

(8) Осигурителната вноска за сметка на фонд "Професионална квалификация и безработица" е в размер 22 на сто върху начислените обезщетения на безработни лица за времето, което се зачита за трудов стаж.

Извлечение от Закона за бюджета на

фонд „Обществено осигуряване” за 1998 г.

/ Обн. ДВ. бр. 123 от 22 Декември 1997 г./

 Чл. 2. (1) Размерът на осигурителните вноски за всички осигурителни случаи за сметка на осигурителите (работодателите) се определя, както следва:

1. тридесет и седем на сто върху брутните трудови възнаграждения или осигурителния доход за лицата, които придобиват право на пълна пенсия при условията на трета категория труд;

2. четиридесет и седем на сто върху брутните трудови възнаграждения или осигурителния доход за лицата, които придобиват право на пълна пенсия за изслужено време и старост три и повече години по-рано от възрастта, която се изисква за пенсиониране при трета категория труд;

3. петдесет и две на сто върху брутните трудови възнаграждения или осигурителния доход за лицата, които придобиват право на пълна пенсия за изслужено време и старост осем и повече години по-рано от възрастта, която се изисква за пенсиониране при трета категория труд;

4. четиридесет на сто върху брутните трудови възнаграждения за учителите.

(2) Разликата между осигурителната вноска за учителите и вноската за трета категория труд се внася в Учителския пенсионен фонд към Националния осигурителен институт.

(3) Осигурителната вноска, която е за сметка на осигурените лица, за всички осигурителни случаи е в размер 2 на сто върху брутното трудово възнаграждение или осигурителния им доход.

(4) За лицата, които сами се осигуряват за пенсия за изслужено време и старост, инвалидност поради общо заболяване и наследствена пенсия, осигурителната вноска е в размер 22 на сто върху осигурителния доход.

(5) За лицата, които сами се осигуряват за всички осигурителни случаи без трудова злополука и професионално заболяване, осигурителната вноска е в размер 32 на сто върху осигурителния доход.

(6) Осигурителната вноска за работниците и служителите - чужди граждани, които се осигуряват задължително за временна и трайна нетрудоспособност за сметка на работодателя, е в размер 22 на сто върху брутното месечно възнаграждение.

(7) За лицата, осигурени само за трудова злополука и професионално заболяване, осигурителната вноска за сметка на осигурителите (работодателите) е в размер 10 на сто върху брутните трудови възнаграждения или осигурителния доход.

(8) Осигурителната вноска за сметка на фонд "Професионална квалификация и безработица" е в размер 22 на сто върху начислените обезщетения на безработни лица за времето, което се зачита за трудов стаж.

Извлечение от Закона за бюджета на

фонд "Обществено осигуряване" за 1999 г.

/отразена деноминацията от 5.07.1999 г./

/Обн. ДВ. бр. 155 от 29 Декември 1998 г., доп. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999 г./

 Чл. 2. (1) Размерът на осигурителните вноски за всички осигурителни случаи за сметка на осигурителите (работодателите) се определя, както следва:

1. тридесет и седем на сто върху брутните трудови възнаграждения или осигурителния доход за лицата, които придобиват право на пълна пенсия за изслужено време и старост при условията на трета категория труд за периода до 30 юни 1999 г., а от 1 юли 1999 г. - 34,7 на сто;

2. четиридесет и седем на сто върху брутните трудови възнаграждения или осигурителния доход за лицата, които придобиват право на пълна пенсия за изслужено време и старост три и повече години по-рано от възрастта, която се изисква за пенсиониране при трета категория труд, за периода до 30 юни 1999 г., а от 1 юли 1999 г. - 44,7 на сто;

3. петдесет и две на сто върху брутните трудови възнаграждения или осигурителния доход за лицата, които придобиват право на пълна пенсия за изслужено време и старост осем и повече години по-рано от възрастта, която се изисква за пенсиониране при трета категория труд, за периода до 30 юни 1999 г., а от 1 юли 1999 г. - 49,7 на сто;

4. четиридесет на сто върху брутните трудови възнаграждения за учителите за периода до 30 юни 1999 г., а от 1 юли 1999 г. - 37,7 на сто.

(2) Разликата между осигурителната вноска за учителите и вноската за трета категория труд се внася в Учителския пенсионен фонд към Националния осигурителен институт.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 67 от 1999 г., в сила от 27.08.1999 г.) Осигурителната вноска, която е за сметка на осигурените лица за всички осигурителни случаи, е в размер 2 на сто върху брутното трудово възнаграждение или осигурителния им доход, с изключение на държавните служители, която вноска се поема от държавния бюджет, за периода до 30 юни 1999 г., а от 1 юли 1999 г. - 1 на сто.

(4) За лицата, които сами се осигуряват за пенсия за изслужено време и старост, инвалидност поради общо заболяване и наследствена пенсия, осигурителната вноска е в размер 22 на сто върху осигурителния доход.

(5) За лицата, които сами се осигуряват за всички осигурителни случаи, без трудова злополука и професионално заболяване, осигурителната вноска е в размер 32 на сто върху осигурителния доход.

(6) Осигурителната вноска за работниците и служителите - чужди граждани, които се осигуряват задължително за временна и трайна нетрудоспособност за сметка на работодателя, е в размер 22 на сто върху брутното месечно възнаграждение.

(7) За лицата, осигурени само за трудова злополука и професионално заболяване, осигурителната вноска за сметка на осигурителите (работодателите) е в размер 10 на сто върху брутните трудови възнаграждения.

(8) Осигурителната вноска за сметка на фонд "Професионална квалификация и безработица" е в размер 22 на сто върху начислените обезщетения на безработни лица за времето, което се зачита за трудов стаж.

(9) Осигурителната вноска за периода на временна нетрудоспособност или бременност и раждане е в размер 22 на сто върху среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, от които е изчислено паричното обезщетение на лицата по ал. 1, 5 и 6.

(10) Върху средствата за социални разходи по чл. 147, т. 3 от Кодекса на труда от 1951 г. осигурителната вноска е в размер 22 на сто за сметка на работодателя.

Извлечение от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2000 г.

/Обн. ДВ. бр. 1 от 4 януари 2000 г., изм. ДВ. бр. 31 от 14 Април 2000 г., отм. ДВ. бр. 108 от 29 декември 2000 г./

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2000 г., в сила от 1.01.2000 г.) Осигурителната вноска за осигурените за всички осигурени социални рискове е в размер 35,7 на сто и се разпределя по фондове, както следва:

1. за фонд "Пенсии" - 32 на сто;

2. за фонд "Трудова злополука и професионална болест" - 0,7 на сто;

3. за фонд "Общо заболяване и майчинство" - 3 на сто.

(2) Осигурителните вноски по ал. 1, т. 1 и 3 за лицата, работещи по трудови правоотношения или упражняващи трудова дейност като членове на кооперации, и за изпълнителите по договори за управление и контрол се разпределят в съотношение 80 на сто за сметка на работодателя, съответно  кооперацията или търговското дружество, и 20 на сто за сметка на работника или служителя, съответно кооператора или изпълнителя по договора за управление и контрол.

(3) Осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест" е за сметка на работодателите.

(4) Осигурителната вноска за учителите е в размер 40,0 на сто, като 35,7 на сто се внасят в бюджета на държавното обществено осигуряване по реда на ал. 1, 2 и 3, а 4,3 на сто - за сметка на работодателя в Учителския пенсионен фонд.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2000 г., в сила от 1.01.2000 г.) За лицата, които сами се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, осигурителната вноска се внася във фонд "Пенсии" и е в размер 32 на сто върху осигурителния доход.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2000 г., в сила от 1.01.2000 г.) За лицата, които сами се осигуряват за всички осигурени социални рискове, без трудова злополука и професионална болест, осигурителната вноска е в размер 35 на сто и се разпределя, както следва:

1. за фонд "Пенсии" - 32 на сто;

2. за фонд "Общо заболяване и майчинство" - 3 на сто.

(7) За лицата, осигурени само за трудова злополука и професионална болест, осигурителната вноска е за сметка на работодателите в размер 0,7 на сто.

(8) Осигурителната вноска за сметка на фонд "Професионална квалификация и безработица" е в размер 32 на сто върху изплатените обезщетения на безработни лица за времето, което се зачита за трудов стаж, и се внася във фонд "Пенсии".

(9) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2000 г., в сила от 1.01.2000 г.) Осигурителната вноска за периода на временна неработоспособност или бременност и раждане е в размер 25,6 на сто върху паричните обезщетения и се внася във фонд "Пенсии".

(10) Осигурителната вноска за допълнително задължително пенсионно осигуряване е за сметка на работодателите и се определя, както следва:

1. за лицата, работещи при условията на първа категория труд-12 на сто;

2. за лицата, работещи при условията на втора категория труд-7 на сто.

(11) За 2000 г. осигурителната вноска за фонд "Пенсии" за лицата, работещи при условията на първа и втора категория труд, е в размер 35 на сто, като увеличението от 3 на сто над вноската по ал. 1, т. 1 е за сметка на работодателя.

(12) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2000 г., в сила от 1.01.2000 г.) Осигурителната вноска върху социалните разходи е в размер 32 на сто и се внася във фонд "Пенсии".

(13) Осигурителната вноска за кадровите военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, офицерите и сержантите от Министерството на вътрешните работи, следствените служби, Главното управление на местата за лишаване от свобода и Главна дирекция "Следствени арести" при Министерството на правосъдието, военните съдилища и прокуратури и от Специалната куриерска служба на Министерството на транспорта и съобщенията е в размер 38,7 на сто и се разпределя по фондове, както следва:

1. за фонд "Пенсии" - 35 на сто;

2. за фонд "Трудова злополука и професионална болест" - 0,7 на сто;

3. за фонд "Общо заболяване и майчинство" - 3 на сто.

Извлечение от Закона за изменение на закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2000 г.

/Обн. ДВ. бр. 31 от 14 април 2000 г./

 § 1. В чл. 1, ал. 1, показател "Осигурителни вноски за периода на временна  нетрудоспособност" думата "нетрудоспособност" се заменя с "неработоспособност".

§ 2. В чл. 2, ал. 2, показател "Обезщетения за трудови и приравнени трудови злополуки и професионални заболявания" думите "професионални заболявания" се заменят с "професионални болести".

§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите "осигурителни случаи" се заменят с "осигурени социални рискове".

2. В ал. 5 думите "пенсия за изслужено време и старост, инвалидност поради общо заболяване и наследствена пенсия" се заменят с "инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт".

3. В ал. 6 думите "осигурителни случаи" се заменят с "осигурени социални рискове".

4. Алинея 9 се изменя така:

"(9) Осигурителната вноска за периода на временна неработоспособност или бременност и раждане е в размер 25,6 на сто върху паричните обезщетения и се внася във фонд "Пенсии"."

5. В ал. 12 думите "за сметка на работодателя" се заличават.

Извлечение от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2001 г.

/Обн. ДВ. бр. 108 от 29 декември 2000 г., изм. ДВ. бр. 41 от 24 април 2001 г./

Чл. 5. (1) Осигурителната вноска за осигурените за всички осигурени социални рискове за 2001 г. е в размер 32,7 на сто и се разпределя по фондове, както следва:

1. за фонд "Пенсии" - 29 на сто;

2. за фонд "Трудова злополука и професионална болест" - 0,7 на сто;

3. за фонд "Общо заболяване и майчинство" - 3 на сто.

(2) Осигурителните вноски по ал. 1, т. 1 и 3 за лицата, работещи по трудови правоотношения или упражняващи трудова дейност като членове на кооперации, и изпълнителите по договори за управление и контрол се разпределят в съотношение 80 на сто за сметка на работодателя, съответно кооперацията или търговското дружество, и 20 на сто за сметка на работника или служителя, съответно кооператора или изпълнителя по договора за управление и контрол.

(3) Осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест" е за сметка на работодателите.

(4) Осигурителната вноска за учителите е в размер 37,0 на сто, като 32,7 на сто се внасят в бюджета на държавното обществено осигуряване по реда на ал. 1, 2 и 3, а 4,3 на сто - за сметка на работодателя в Учителския пенсионен фонд.

(5) За лицата, които сами се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, осигурителната вноска се внася във фонд "Пенсии" и е в размер 29 на сто върху осигурителния доход.

(6) За лицата, които сами се осигуряват за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест, осигурителната вноска е в размер 32 на сто и се разпределя, както следва:

1. за фонд "Пенсии" - 29 на сто;

2. за фонд "Общо заболяване и майчинство" - 3 на сто.

(7) За лицата, осигурени само за трудова злополука и професионална болест, осигурителната вноска е за сметка на работодателите в размер 0,7 на сто.

(8) Осигурителната вноска за сметка на фонд "Професионална квалификация и безработица" е в размер 29 на сто върху изплатените обезщетения на безработни лица за времето, което се зачита за трудов стаж, и се внася във фонд "Пенсии".

(9) Осигурителната вноска за периода на временна неработоспособност или бременност и раждане е в размер 23,2 на сто върху паричните обезщетения и се внася във фонд "Пенсии".

(10) Осигурителната вноска за допълнително задължително пенсионно осигуряване е за сметка на работодателите и се определя, както следва:

1. за лицата, работещи при условията на първа категория труд - 12 на сто;

2. за лицата, работещи при условията на втора категория труд - 7 на сто.

(11) За 2001 г. осигурителната вноска за фонд "Пенсии" за лицата, работещи при условията на първа и втора категория труд, е в размер 32 на сто, като увеличението от 3 на сто над вноската по ал. 1, т. 1 е за сметка на работодателя.

(12) Осигурителната вноска върху социалните разходи е в размер 29 на сто и се внася във фонд "Пенсии".

(13) Осигурителната вноска за кадровите военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, държавните служители - офицери, сержанти и граждански лица от Министерството на вътрешните работи, офицерите и сержантите от Специализираната следствена служба,от Главна дирекция "Главно управление на местата за лишаване от свобода" и от Главна дирекция "Следствени арести" на Министерството на правосъдието, от Специалната куриерска служба на Министерството на транспорта и съобщенията, следователите и помощник-следователите и лицата по § 19 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията (ДВ, бр.73 от 1998 г.) е в размер 35,7 на сто и се разпределя по фондове, както следва:

1. за фонд "Пенсии" - 32 на сто;

2. за фонд "Трудова злополука и професионална болест" - 0,7 на сто;

3. за фонд "Общо заболяване и майчинство" - 3 на сто.

 

 

Извлечение от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване  за 2002 г.

/Обн. ДВ. бр. 111 от 28 декември 2001 г., изм. ДВ. бр. 10 от 29 януари     2002 г., изм. ДВ. бр. 74 от 30 юли 2002 г./

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2002 г.:

1. минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица - 170 лв.;

2. минимален месечен размер на осигурителния доход за земеделските производители - 85 лв.;

3. минимален месечен размер на осигурителния доход за земеделските производители, които упражняват само земеделска дейност - 42,50 лв.;

4. максимален месечен размер на осигурителния доход - 850 лв.

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) Определят се следните размери на осигурителните вноски съобразно обхванатите осигурени социални рискове:

1. за лицата, осигурени за всички осигурени социални рискове:

а) 36,7 на сто за работещите при условията на III категория труд;

б) 46,7 на сто за работещите при условията на II категория труд;

в) 51,7 на сто за работещите при условията на I категория труд;

г) 41 на сто за учителите;

2. за лицата, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост, смърт и за трудова злополука и професионална болест - 29,7 на сто;

3. за лицата, осигурени за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест, и безработица - 32 на сто;

4. за лицата, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт - 29 на сто.

Чл. 12. (Нов - ДВ, бр. 10 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) (1) Размерите на осигурителните вноски по чл. 11 за 2002 г. се разпределят за фондовете на държавното обществено осигуряване и за допълнително задължително пенсионно осигуряване, както следва:

1. за фонд "Пенсии":

а) 29 на сто - за лицата, родени преди 1 януари 1960 г.;

б) 27 на сто - за лицата, родени след 31 декември 1959 г.;

в) 32 на сто - за лицата, работещи при условията на I и II категория труд, родени преди 1 януари 1960 г., и 30 на сто за лицата, родени след 31 декември 1959 г.;

2. за Учителския пенсионен фонд - 4,3 на сто;

3. за фонд "Общо заболяване и майчинство" - 3 на сто;

4. за фонд "Трудова злополука и професионална болест" - 0,7 на сто;

5. за фонд "Безработица" - 4 на сто;

6. за допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионални пенсионни фондове:

а) 12 на сто - за лицата, работещи при условията на I категория труд;

б) 7 на сто - за лицата, работещи при условията на II категория труд;

7. за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд за лицата, родени след 31 декември 1959 г. - 2 на сто.

(2) Осигурителните вноски по ал. 1, т. 1, букви "а" и "б", т. 3, 5 и 7 за лицата, работещи по трудови правоотношения или упражняващи трудова дейност като членове на кооперации, и изпълнителите по договори за управление и контрол се разпределят в съотношение 75 на сто за сметка на работодателя, съответно кооперацията или търговското дружество, и 25 на сто за сметка на работника или служителя, съответно кооператора или изпълнителя по договора за управление и контрол.

(3) Осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест" е за сметка на работодателите.

(4) За лицата, работещи при условията на I и II категория труд, осигурителната вноска по ал. 1, т. 1, буква "в" и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд се разпределя, както следва:

1. 29 на сто в съотношение 75 на сто за сметка на работодателя и 25 на сто за сметка на работника или служителя за лицата, родени преди 1 януари 1960 г.;

2. 27 на сто в съотношение 75 на сто за сметка на работодателя и 25 на сто за сметка на работника или служителя за лицата, родени след 31 декември 1959 г.;

3. 2 на сто в съотношение 75 на сто за сметка на работодателя и 25 на сто за сметка на работника или служителя за лицата, родени след 31 декември 1959 г.;

4. 3 на сто за сметка на работодателя.

(5) Осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионални пенсионни фондове за лицата по ал. 1, т. 6 са за сметка на работодателя.

(6) Осигурителната вноска за Учителския пенсионен фонд в размер 4,3 на сто е за сметка на работодателя.

(7) За лицата, които сами се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, осигурителните вноски се внасят в размерите по ал. 1, т. 1, букви "а" и "б" и т. 7.

(8) За лицата, които сами се осигуряват за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест, осигурителните вноски се внасят в размерите по ал. 1, т. 1, букви "а" и "б", т. 3 и 7.

(9) Осигурителната вноска за периодите на временна неработоспособност или бременност и раждане е в размер 21,75 на сто за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., и 20,25 на сто за лицата, родени след 31 декември 1959 г., и се внасят във фонд "Пенсии" за сметка на осигурителя или самоосигуряващото се лице.

(10) Осигурителните вноски върху социалните разходи се внасят в размерите по ал. 1, т. 1, чл.13, ал.1, т. 1 и 4 и ал. 2, т.1 и 5, и за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

(11) Осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсални пенсионни фондове за държавните служители са за сметка на работодателя.

Чл. 13. (Нов - ДВ, бр. 10 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2002 г.) Размерът на осигурителната вноска за 2002 г. за кадровите военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, държавните служители - офицери, сержанти и граждански лица от Министерството на вътрешните работи, офицерите и сержантите от Националната следствена служба, от Главна дирекция "Главно управление на местата за лишаване от свобода" на Министерството на правосъдието, от Специалната куриерска служба на Министерството на транспорта и съобщенията, следователите и лицата по § 19 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията (ДВ, бр.73 от 1998 г.) е в размер 35,7 на сто и се внася по фондове и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд:

1. за фонд "Пенсии" - 32 на сто - за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., и 30 на сто - за лицата, родени след 31 декември 1959 г.;

2. за фонд "Трудова злополука и професионална болест" - 0,7 на сто;

3. за фонд "Общо заболяване и майчинство" - 3 на сто;

4. за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд за лицата, родени след 31 декември 1959 г. - 2 на сто.

(2) Размерът на осигурителната вноска за 2002 г. за следователите е 39,7 на сто и се внася по фондове и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд:

1. за фонд "Пенсии" - 32 на сто - за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., и 30 на сто - за лицата, родени след 31 декември 1959 г.;

2. за фонд "Трудова злополука и професионална болест" - 0,7 на сто;

3. за фонд "Общо заболяване и майчинство" - 3 на сто;

4. за фонд "Безработица" - 4 на сто;

5. за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд за лицата, родени след 31 декември 1959 г. - 2 на сто;

6. осигурителните вноски по т. 1, 3, 4 и 5 се внасят в съотношение 75 на сто за сметка на осигурителя и 25 на сто за сметка на осигуреното лице.

Извлечение от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2003 г.

/Обн. ДВ. бр. 119 от 27 декември 2002 г., доп. ДВ. бр. 67 от 29 юли 2003 г./

Чл. 8. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2003 г.:

1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по икономически дейности и квалификационни групи професии по дейности и групи професии, съгласно приложението;

2. минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица - 200 лв.;

3. минимален месечен размер на осигурителния доход за земеделските производители - 100 лв.;

4. минимален месечен размер на осигурителния доход за земеделските производители, които упражняват само земеделска дейност - 50 лв.;

5. максимален месечен размер на осигурителния доход - 1000 лв.

Чл. 11. Определят се следните размери на осигурителните вноски съобразно обхванатите осигурени социални рискове:

1. за лицата, осигурени за всички осигурени социални рискове:

а) 36,7 на сто за работещите при условията на III категория труд;

б) 46,7 на сто за работещите при условията на II категория труд;

в) 51,7 на сто за работещите при условията на I категория труд;

г) 41 на сто за учителите;

2. за лицата, осигурени за инвалидност, старост и смърт и за трудова злополука и професионална болест - 29,7 на сто;

3. за лицата, осигурени за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест, и безработица - 32 на сто;

4. за лицата, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт - 29 на сто;

5. за лицата, включени в програмата от социални помощи към осигуряване на заетост - 32,7 на сто.

Чл. 12. (1) Размерите на осигурителните вноски по чл. 11 за 2003 г. се разпределят за фондовете на държавното обществено осигуряване и за допълнително задължително пенсионно осигуряване, както следва:

1. за фонд "Пенсии":

а) 29 на сто - за лицата, родени преди 1 януари 1960 г.;

б) 27 на сто - за лицата, родени след 31 декември 1959 г.;

в) 32 на сто - за лицата, работещи при условията на I и II категория труд, родени преди 1 януари 1960 г., и 30 на сто за лицата, родени след 31 декември 1959 г.;

2. за Учителския пенсионен фонд - 4,3 на сто;

3. за фонд "Общо заболяване и майчинство" - 3 на сто;

4. за фонд "Трудова злополука и професионална болест" - 0,7 на сто;

5. за фонд "Безработица" - 4 на сто;

6. за допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионални пенсионни фондове:

а) 12 на сто - за лицата, работещи при условията на I категория труд;

б) 7 на сто - за лицата, работещи при условията на II категория труд;

7. за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд за лицата, родени след 31 декември 1959 г. - 2 на сто.

(2) Осигурителните вноски по ал. 1, т. 1, букви "а" и "б" и т. 3, 5 и 7 за лицата, работещи по трудови правоотношения или упражняващи трудова дейност като членове на кооперации, изпълнителите по договори за управление и контрол и работещи без трудово правоотношение, се разпределят в съотношение 75 на сто за сметка на работодателя, съответно кооперацията, търговското дружество или възложителя и 25 на сто за сметка на работника или служителя, съответно кооператора, изпълнителя по договора за управление и контрол или работещия без трудово правоотношение.

(3) Осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест" е за сметка на работодателите.

(4) За лицата, работещи при условията на I и II категория труд, осигурителната вноска по ал. 1, т. 1, буква "в" и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд се разпределя, както следва:

1. двадесет и девет на сто, в съотношение 75 на сто за сметка на работодателя и 25 на сто за сметка на работника или служителя за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., и 3 на сто за сметка на работодателя;

2. двадесет и седем на сто, в съотношение 75 на сто за сметка на работодателя и 25 на сто за сметка на работника или служителя за лицата, родени след 31 декември 1959 г., и 3 на сто за сметка на работодателя;

3. две на сто за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд, в съотношение 75 на сто за сметка на работодателя и 25 на сто за сметка на работника или служителя за лицата, родени след 31 декември 1959 г.

(5) Осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионални пенсионни фондове за лицата по ал. 1, т. 6 са за сметка на работодателя.

(6) Осигурителната вноска за Учителския пенсионен фонд в размер на 4,3 на сто е за сметка на работодателя.

(7) За лицата, които сами се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, осигурителните вноски се внасят в размерите по ал. 1, т. 1, букви "а" и "б" и т. 7.

(8) За лицата, които сами се осигуряват за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест, осигурителните вноски се внасят в размерите по ал. 1, т. 1, букви "а" и "б" и т. 3 и 7.

(9) Осигурителната вноска за периодите на временна неработоспособност или бременност и раждане е в размер на 21,75 на сто за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., и 20,25 на сто за лицата, родени след 31 декември 1959 г., и се внасят във фонд "Пенсии" за сметка на осигурителя или самоосигуряващото се лице.

(10) Осигурителните вноски върху социалните разходи се внасят в размерите по ал. 1, т. 1, чл. 13, ал. 1, т. 1 и за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

(11) Осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсални пенсионни фондове за държавните служители или когато това е предвидено в закон, са за сметка на работодателя или ведомството.

Чл. 13. Размерът на осигурителната вноска за 2003 г. за кадровите военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, държавните служители - офицери, сержанти и граждански лица от Министерството на вътрешните работи, офицерите и сержантите от Националната следствена служба, от Специалната куриерска служба на Министерството на транспорта и съобщенията, държавните служители - офицери, сержанти и граждански лица по Закона за изпълнение на наказанията и за следователите, е в размер 39,7 на сто и се внася по фондове и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд:

1. за фонд "Пенсии" - 32 на сто, а за следователите - 30 на сто за лицата, родени след 31 декември 1959 г.;

2. за фонд "Трудова злополука и професионална болест" - 0,7 на сто;

3. за фонд "Общо заболяване и майчинство" - 3 на сто;

4. за фонд "Безработица" - 4 на сто;

5. за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд за следователите - 2 на сто за лицата, родени след 31 декември 1959 г.

Извлечение от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2004 г.

/Обн. ДВ. бр. 112 от 23 декември 2003 г., доп. ДВ. бр. 21 от 16 март 2003 г./

Чл. 8. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2004 г.:

1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по икономически дейности и/или професии, или групи професии съгласно приложението;

2. минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица - 200 лв.;

3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители - 100 лв.;

4. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, които упражняват само земеделска дейност - 50 лв.;

5. максимален месечен размер на осигурителния доход - 1200 лв.

Чл. 11. Определят се следните размери на осигурителните вноски съобразно обхванатите осигурени социални рискове:

1. за лицата, осигурени за всички осигурени социални рискове:

а) 36,7 на сто - за работещите при условията на III категория труд;

б) 46,7 на сто - за работещите при условията на II категория труд;

в) 51,7 на сто - за работещите при условията на I категория труд;

г) 41 на сто - за учителите;

2. за лицата, осигурени за инвалидност, старост и смърт и за трудова злополука и професионална болест - осигурителната вноска за фонд "Пенсии" съобразно категорията труд, за Учителския пенсионен фонд - за учителите, за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за трудова злополука и професионална болест;

3. за лицата, осигурени за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест, и безработица - 32 на сто;

4. за лицата, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт - 29 на сто.

Чл. 12. (1) Размерите на осигурителните вноски по чл. 11 за 2004 г. се разпределят за фондовете на държавното обществено осигуряване и за допълнително задължително пенсионно осигуряване, както следва:

1. за фонд "Пенсии":

а) 29 на сто - за лицата, родени преди 1 януари 1960 г.;

б) 26 на сто - за лицата, родени след 31 декември 1959 г.;

в) 32 на сто - за лицата, работещи при условията на I и II категория труд, родени преди 1 януари 1960 г., и 29 на сто - за лицата, родени след 31 декември 1959 г.;

2. за Учителския пенсионен фонд - 4,3 на сто;

3. за фонд "Общо заболяване и майчинство" - 3 на сто;

4. за фонд "Трудова злополука и професионална болест" - 0,7 на сто;

5. за фонд "Безработица" - 4 на сто;

6. за допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионални пенсионни фондове:

а) 12 на сто - за лицата, работещи при условията на I категория труд;

б) 7 на сто - за лицата, работещи при условията на II категория труд;

7. за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд за лицата, родени след 31 декември 1959 г. - 3 на сто.

(2) Осигурителните вноски по ал. 1, т. 1, букви "а" и "б", т. 3, 5 и 7 за лицата, работещи по трудови правоотношения или упражняващи трудова дейност като членове на кооперации, изпълнителите по договори за управление и контрол и за работещите без трудово правоотношение се разпределят в съотношение 75 на сто за сметка на осигурителя и 25 на сто за сметка на осигуреното лице.

(3) Осигурителните вноски за фонд "Трудова злополука и професионална болест" са за сметка на осигурителите.

(4) За лицата, работещи при условията на I и II категория труд, осигурителната вноска по ал. 1, т. 1, буква "в" и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд се разпределя, както следва:

1. двадесет и девет на сто - в съотношение 75 на сто за сметка на осигурителя и 25 на сто за сметка на осигурените лица, родени преди 1 януари 1960 г., и 3 на сто за сметка на осигурителя;

2. двадесет и шест на сто - в съотношение 75 на сто за сметка на осигурителя и 25 на сто за сметка на осигурените лица, родени след 31 декември 1959 г., и 3 на сто за сметка на осигурителя;

3. три на сто за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд, в съотношение 75 на сто за сметка на осигурителя и 25 на сто за сметка на осигурените лица, родени след 31 декември 1959 г.

(5) Осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионални пенсионни фондове по ал. 1, т. 6 са за сметка на осигурителя.

(6) Осигурителната вноска за Учителския пенсионен фонд в размер 4,3 на сто е за сметка на осигурителя.

(7) За лицата, които сами се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, осигурителните вноски се внасят в размерите по ал. 1, т. 1, букви "а" и "б" и т. 7.

(8) За лицата, които сами се осигуряват за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест, осигурителните вноски се внасят в размерите по ал. 1, т. 1, букви "а" и "б", т. 3 и 7.

(9) Осигурителните вноски върху социалните разходи се внасят в размерите по ал. 1, т. 1, чл. 13, т. 1 и за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

(10) Осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсални пенсионни фондове за държавните служители или когато това е предвидено в закон, са за сметка на осигурителя.

(11) Осигурителната вноска за периодите на временна неработоспособност или за бременност и раждане е в размер 21,75 на сто за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., и 19,50 на сто за лицата, родени след 31 декември 1959 г. и се внася във фонд "Пенсии" за сметка на осигурителя или на самоосигуряващото се лице.

Чл. 13. Размерът на осигурителната вноска за 2004 г. за кадровите военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, държавните служители - офицери, сержанти и граждански лица от Министерството на вътрешните работи, офицерите и сержантите от Националната следствена служба, от Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерството на правосъдието, от Специалната куриерска служба на Министерството на транспорта и съобщенията, държавните служители - офицери, сержанти и граждански лица по Закона за изпълнение на наказанията, и за следователите е в размер 39,7 на сто и се внася по фондове и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд, както следва:

1. за фонд "Пенсии" - 32 на сто - за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., и 29 на сто - за лицата, родени след 31 декември 1959 г.;

2. за фонд "Трудова злополука и професионална болест" - 0,7 на сто;

3. за фонд "Общо заболяване и майчинство" - 3 на сто;

4. за фонд "Безработица" - 4 на сто;

5. за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд за лицата, родени след 31 декември 1959 г. - 3 на сто.

 

Извлечение от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2005 г.

/Обн. ДВ. бр. 112 от 23 декември 2004 г., попр. ДВ. бр. 114 от 29 декември 2004 г./

Чл. 8. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2005 г.:

1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;

2. минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица - 220 лв.;

3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители - 110 лв.;

4. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, които упражняват само земеделска дейност - 55 лв.;

5. максимален месечен размер на осигурителния доход - 1300 лв.

Чл. 11. (1) Разпределението на осигурителните вноски, определени в чл. 6, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, по фондове на държавното обществено осигуряване е, както следва:

1. за фонд "Пенсии":

а) за лицата, родени преди 1 януари 1960 г. - 29 на сто;

б) за лицата, родени след 31 декември 1959 г. - 26 на сто;

в) за лицата, работещи при условията на I и II категория труд - осигурителната вноска по буква "а" или "б", и за сметка на осигурителя - 3 на сто;

г) за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване - осигурителната вноска по буква "а" или "б", увеличена с 3 пункта;

2. за фонд "Общо заболяване и майчинство" - 3 на сто;

3. за фонд "Трудова злополука и професионална болест" по групи основни икономически дейности съгласно приложение № 2; осигурителната вноска е за сметка на осигурителя;

4. за фонд "Безработица" - 3,5 на сто.

(2) Осигурителната вноска за Учителския пенсионен фонд е в размер 4,3 на сто за сметка на осигурителя.

(3) Осигурителните вноски върху социалните разходи се внасят в размерите по ал. 1, т. 1 и за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

 

Извлечение от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2006 г.

/Обн. ДВ. бр. 104 от 27 декември 2005 г./

Чл. 8. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2006 г.:

1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;

2. минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица - 220 лв.;

3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители - 110 лв.;

4. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, които упражняват само земеделска дейност - 55 лв.;

5. максимален месечен размер на осигурителния доход - 1400 лв.

Чл. 9. Определя се за 2006 г. минимален размер на обезщетението за безработица - 90 лв., и максимален размер - 160 лв.

Чл. 10. Определя се за 2006 г. размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване - 160 лв.

Чл. 11. (1) Разпределението на осигурителните вноски, определени в чл. 6, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, по фондове на държавното обществено осигуряване е, както следва:

1. за фонд "Пенсии":

а) за лицата, родени преди 1 януари 1960 г. - 23 на сто;

б) за лицата, родени след 31 декември 1959 г. - 19 на сто;

в) за лицата, работещи при условията на I и II категория труд - осигурителната вноска по буква "а" или "б", и за сметка на осигурителя - 3 на сто;

г) за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване и за следователите по Закона за съдебната власт - осигурителната вноска по буква "а" или "б", увеличена с 3 пункта;

2. за фонд "Общо заболяване и майчинство" - 3,5 на сто;

3. за фонд "Трудова злополука и професионална болест" по групи основни икономически дейности съгласно приложение № 2 осигурителната вноска е за сметка на осигурителя;

4. за фонд "Безработица" - 3 на сто.

(2) Осигурителната вноска за Учителския пенсионен фонд е в размер 4,3 на сто за сметка на осигурителя.

(3) Осигурителните вноски върху социалните разходи се внасят в размерите по ал. 1, т. 1 и за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

…………………………………………………………………………………………………

Чл. 16. (1) Определя вноската за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" в размер 0,5 на сто.

(2) За 2006 г. се определя максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - 450 лв.

(3) Приема план-сметка на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" съгласно приложение № 3.

Извлечение от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2007 г.

/Обн. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.53 от 30 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.77 от 25 Септември 2007г./

Чл. 8. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2007 г.:

1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - съгласно приложение № 1;

2. минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица - 220 лв.;

3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители - 110 лв.;

4. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, които упражняват само земеделска дейност - 55 лв.;

5. максимален месечен размер на осигурителния доход - 1400 лв.

Чл. 9. Определя се за 2007 г. минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, както следва:

1. от 1 януари до 30 юни - 85 лв.;

2. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2007 г., в сила от 01.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2007 г., в сила от 01.10.2007 г.) от 1 юли до 30 септември - 93,50 лв.;

3. (нова - ДВ, бр. 77 от 2007 г., в сила от 01.10.2007 г.) от 1 октомври до 31 декември - 102,85 лв.

Чл. 10. Определя се за 2007 г. минимален размер на обезщетението за безработица - 90 лв., и максимален размер - 180 лв.

Чл. 11. Определя се за 2007 г. размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване - 180 лв.

Чл. 12. (1) Разпределението на осигурителните вноски, определени в чл. 6, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, по фондове на държавното обществено осигуряване е, както следва:

1. за фонд "Пенсии":

а) (изм. - ДВ, бр. 77 от 2007 г., в сила от 01.10.2007 г.) за лицата, родени преди 1 януари 1960 г. - от 1 януари до 30 септември - 23 на сто; от 1 октомври до 31 декември - 22 на сто;

б) (изм. - ДВ, бр. 77 от 2007 г., в сила от 01.10.2007 г.) за лицата, родени след 31 декември 1959 г. - от 1 януари до 30 септември - 18 на сто; от 1 октомври до 31 декември - 17 на сто;

в) за лицата, работещи при условията на I и II категория труд - осигурителната вноска по буква "а" или "б", и за сметка на осигурителя - 3 на сто;

г) за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване и за следователите по Закона за съдебната власт - осигурителната вноска по буква "а" или "б", увеличена с 3 пункта;

2. за фонд "Общо заболяване и майчинство" - 3,5 на сто;

3. за фонд "Трудова злополука и професионална болест" - по групи основни икономически дейности съгласно приложение № 2 осигурителната вноска е за сметка на осигурителя;

4. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2007 г., в сила от 01.10.2007 г.) за фонд "Безработица" - от 1 януари до 30 септември - 3 на сто; от 1 октомври до 31 декември - 1 на сто.

(2) Осигурителната вноска за Учителския пенсионен фонд е в размер 4,3 на сто за сметка на осигурителя.

(3) Осигурителните вноски върху социалните разходи се внасят в размерите по ал. 1, т. 1 и за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

…………………………………………………………………………………………………

Чл. 16. (1) Определя се вноската за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" в размер 0,5 на сто.

(2) За 2007 г. се определя максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - 450 лв.

(3) Приема план-сметка на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" съгласно приложение № 3.

Извлечение от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2008 г.

 /Обн. ДВ. бр.113 от 28 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.58 от 27 Юни 2008г./

 Чл. 8. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2008 г.:

1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;

2. минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица - 240 лв.;

3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители - 120 лв.;

4. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, които упражняват само земеделска дейност - 60 лв.;

5. максимален месечен размер на осигурителния доход - 2000 лв.

Чл. 9. Определя се за 2008 г. минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, както следва:

1. от 1 януари до 30 юни - 102,85 лв.;

2. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 01.07.2008 г.) от 1 юли до 31 декември - 113,49 лв.

Чл. 10. Определя се за 2008 г. минимален размер на обезщетението за безработица - 100 лв., и максимален размер - 200 лв.

Чл. 11. Определя се за 2008 г. размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване - 220 лв.

Чл. 12. (1) Разпределението на осигурителните вноски, определени в чл. 6, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, по фондове на държавното обществено осигуряване е, както следва:

1. за фонд "Пенсии":

а) за лицата, родени преди 1 януари 1960 г. - 22 на сто;

б) за лицата, родени след 31 декември 1959 г. - 17 на сто;

в) за лицата, работещи при условията на I и II категория труд - осигурителната вноска по буква "а" или "б", и за сметка на осигурителя - 3 на сто;

г) за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване и за следователите по Закона за съдебната власт - осигурителната вноска по буква "а" или "б", увеличена с 3 пункта;

2. за фонд "Общо заболяване и майчинство" - 3,5 на сто;

3. за фонд "Трудова злополука и професионална болест" по групи основни икономически дейности съгласно приложение № 2 осигурителната вноска е за сметка на осигурителя;

4. за фонд "Безработица" - 1 на сто.

(2) Осигурителната вноска за Учителския пенсионен фонд е в размер 4,3 на сто за сметка на осигурителя.

(3) Осигурителните вноски върху социалните разходи се внасят в размерите по ал. 1, т. 1 и за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

…………………………………………………………………………………………………

Чл. 16. (1) Определя се вноската за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" в размер 0,5 на сто.

(2) За 2008 г. се определя максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - 660 лв.

(3) Приема план-сметка на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" съгласно приложение № 3.

Извлечение от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 г.

/Обн. ДВ. бр.109 от 23 Декември 2008г./

 Чл. 8. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2009 г.:

1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;

2. минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица - 260 лв.;

3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители - 130 лв.;

4. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, които упражняват само земеделска дейност - 65 лв.;

5. максимален месечен размер на осигурителния доход - 2000 лв.

Чл. 9. Определя се за 2009 г. минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, както следва:

1. от 1 януари до 30 юни - 124,84 лв.;

2. от 1 юли до 31 декември - размерът по т. 1, увеличен с процент, равен на процента, определен по чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване, намален с 10 пункта.

Чл. 10. Определя се за 2009 г. дневен минимален размер на обезщетението за безработица - 6 лв., и дневен максимален размер - 12 лв.

Чл. 11. Определя се за 2009 г. размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване - 240 лв.

Чл. 12. Определя се размерът на осигурителната вноската за фонд "Трудова злополука и професионална болест" по групи основни икономически дейности съгласно приложение № 2. Осигурителната вноска е за сметка на осигурителя.

…………………………………………………………………………………………………

Чл. 16. (1) Определя се вноската за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" в размер 0,1 на сто.

(2) За 2009 г. се определя максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - 660 лв.

(3) Приема се план-сметка на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" съгласно приложение № 3.

Извлечение от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г.

/Обн. ДВ. бр.99 от 15 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2010г./

 Чл. 8. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2010 г.:

1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;

2. минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица - 420 лв.;

3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители - 240 лв.;

4. максимален месечен размер на осигурителния доход - 2000 лв.

Чл. 9. Определя се за 2010 г. минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст - 136,08 лв.

Чл. 10. (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.)

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) Определя се за 2010 г. дневен минимален размер на обезщетението за безработица - 6 лв.

Чл. 12. Определя се за 2010 г. размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване - 240 лв.

Чл. 13. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест" по групи основни икономически дейности съгласно приложение № 2. Осигурителната вноска е за сметка на осигурителя.

…………………………………………………………………………………………………

Чл. 17. (1) Определя се вноската за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" в размер 0,1 на сто.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) За 2010 г. се определя максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - 1000 лв.

(3) Приема се план-сметка на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" съгласно приложение № 3

Извлечение от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 г.

/Обн. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г./

Чл. 8. (1) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2011 г.:

1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;

2. минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2009 г. като самоосигуряващи се лица:

а) до 5400 лв. - 420 лв.;

б) от 5401 лв. до 6500 лв. - 450 лв.;

в) от 6501 лв. до 7500 лв. - 500 лв.;

г) над 7500 лв. - 550 лв.;

3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители - 240 лв.;

4. максимален месечен размер на осигурителния доход - 2000 лв.

(2) Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2009 г., както и за започналите дейност през 2010 и 2011 г. е 420 лв.

(3) За лицата извън посочените в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, за които осигурителният доход за социално и/или здравно осигуряване е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, се взема предвид доходът по ал. 1, т. 2, буква "а".

Чл. 9. Определя се за 2011 г. минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст - 136,08 лв.

Чл. 10. Определя се за 2011 г. дневен минимален размер на обезщетението за безработица - 7,20 лв.

Чл. 11. Определя се за 2011 г. размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване - 240 лв.

Чл. 12. Определя се размерът на осигурителната вноската за фонд "Трудова злополука и професионална болест" по групи основни икономически дейности съгласно приложение № 2. Осигурителната вноска е за сметка на осигурителя.

…………………………………………………………………………………………………

Чл. 14. (1) За 2011 г. не се внасят вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите".

(2) За 2011 г. се определя максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - 1000 лв.

(3) Приема се план-сметка на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" съгласно приложение № 3.

Чл. 15. За 2011 г. не се прилага чл. 15, ал. 1, т. 4 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

Извлечение от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г.

/Обн. ДВ. бр.100 от 20 Декември 2011г./

 Чл. 8. (1) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2012 г.:

1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;

2. минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2010 г. като самоосигуряващи се лица:

а) до 5400 лв. - 420 лв.;

б) от 5400,01 до 6500 лв. - 450 лв.;

в) от 6500,01 лв. до 7500 лв. - 500 лв.;

г) над 7500 лв. - 550 лв.;

3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители - 240 лв.;

4. максимален месечен размер на осигурителния доход - 2000 лв.

(2) Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2010 г., както и за започналите дейност през 2011 и 2012 г. е 420 лв.

(3) За лицата извън посочените в чл. 4, ал. 3, т.1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, за които осигурителният доход за социално и/или здравно осигуряване е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, се взема предвид доходът по ал. 1, т. 2, буква "а".

Чл. 9. Определя се за периода от 1 януари до 31 май 2012 г. минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст 136,08 лв., а за периода от 1 юни до 31 декември 2012 г. - 145 лв.

Чл. 10. Определя се за 2012 г. дневен минимален размер на обезщетението за безработица 7,20 лв.

Чл. 11. Определя се за 2012 г. размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване 240 лв.

Чл. 12. Определя се за 2012 г. размер на еднократната помощ по чл. 13г от Кодекса за социално осигуряване при смърт на осигурено лице 540 лв.

Чл. 13. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест" по групи основни икономически дейности съгласно приложение № 2. Осигурителната вноска е за сметка на осигурителя.

Чл. 14. За 2012 г. не се прилага чл. 15, ал. 1, т. 4 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

Чл. 15. При временен недостиг на средства във фондовете на държавното обществено осигуряване могат да се ползват временни безлихвени заеми от централния бюджет или от други сметки и фондове със социално предназначение до размера на едномесечните осигурителни разходи. Заемите са отпускат с разрешение на министъра на финансите.

Чл. 16. (1) За 2012 г. не се внасят вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите".

(2) За 2012 г. се определя максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя 1000 лв.

(3) Приема се план-сметка на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" съгласно приложение № 3.

Извлечение от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г.

/Обн. ДВ. бр.99 от 14 Декември 2012 г./

 Чл. 8. (1) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2013 г.:

1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;

2. минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2011 г. като самоосигуряващи се лица:

а) до 5400 лв. - 420 лв.;

б) от 5400,01 до 6500 лв. - 450 лв.;

в) от 6500,01 до 7500 лв. - 500 лв.;

г) над 7500 лв. - 550 лв.;

3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители - 240 лв.;

4. максимален месечен размер на осигурителния доход - 2200 лв.

(2) Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2011 г., както и за започналите дейност през 2012 и 2013 г. е 420 лв.

(3) За лицата извън посочените в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, за които осигурителният доход за социално и/или здравно осигуряване е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, се взема предвид доходът по ал. 1, т. 2, буква „а".

Чл. 9. Определя се за периода от 1 януари до 31 март 2013 г. минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване - 145 лв., а от 1 април 2013 г. - 150 лв.

Чл. 10. Определя се за 2013 г. дневен минимален размер на обезщетението за безработица - 7,20 лв.

Чл. 11. Определя се за 2013 г. размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване - 240 лв.

Чл. 12. Определя се за 2013 г. размер на еднократната помощ по чл. 13г. от Кодекса за социално осигуряване при смърт на осигурено лице - 540 лв.

Чл. 13. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест" по групи основни икономически дейности съгласно приложение № 2.

Чл. 14. При временен недостиг на средства във фондовете на държавното обществено осигуряване могат да се ползват временни безлихвени заеми от централния бюджет или от други сметки и фондове със социално предназначение до размера на едномесечните осигурителни разходи. Заемите са отпускат с разрешение на министъра на финансите.

Чл. 15. (1) За 2013 г. не се внасят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите".

(2) За 2013 г. се определя максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - 1000 лв.

(3) Определя се за приход в бюджета на Националния осигурителен институт 1,5 на сто от приходите на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите" - за дейностите по чл. 13 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

(4) Приема се план-сметка на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите" съгласно приложение № 3.

Извлечение от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г. 

/Обн. ДВ. бр.106 от 10 Декември 2013г., доп. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2014г./

Чл. 8. (1) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2014 г.:

1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;

2. минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2012 г. като самоосигуряващи се лица:

а) до 5400 лв. - 420 лв.;

б) от 5400,01 до 6500 лв. - 450 лв.;

в) от 6500,01 лв. до 7500 лв. - 500 лв.;

г) над 7500 лв. - 550 лв.;

3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители - 240 лв.;

4. максимален месечен размер на осигурителния доход - 2400 лв.

(2) Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2012 г., както и за започналите дейност през 2013 и 2014 г. е 420 лв.

(3) За лицата извън посочените в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, за които осигурителният доход за социално и/или здравно осигуряване е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, се взема предвид доходът по ал. 1, т. 2, буква "а".

Чл. 9. Определя се следният минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за 2014 г.:

1. от 1 януари до 30 юни - 150 лв.;

2. от 1 юли до 31 декември - 154,50 лв.

Чл. 10. Определя се дневен минимален размер на обезщетението за безработица за 2014 г. - 7,20 лв.


Чл. 11. Определя се размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване за 2014 г. - 340 лв.


Чл. 12. Определя се размер на еднократната помощ по чл. 13г от Кодекса за социално осигуряване при смърт на осигурено лице за 2014 г. - 540 лв.

Чл. 13. Определя се размерът на осигурителната вноската за фонд "Трудова злополука и професионална болест" по групи основни икономически дейности за 2014 г. съгласно приложение № 2.


Чл. 14. (1) За 2014 г. не се внасят вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите".

(2) Определя се максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя за 2014 г. - 1200 лв.

(3) Определя се за приход в бюджета на Националния осигурителен институт 1,5 на сто от приходите на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" - за дейностите по чл. 13 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

(4) Приема бюджета на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" съгласно приложение № 3.


Чл. 15. Приема бюджета на Учителския пенсионен фонд за 2014 г. съгласно приложение № 4.

Извлечение от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г.

Обн. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014 г.

Чл. 8. (1) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2015 г.:

1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;

2. минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2013 г. от упражняване на съответната трудова дейност като самоосигуряващи се лица:

а) до 5400 лв. - 420 лв.;

б) от 5400,01 до 6500 лв. - 450 лв.;

в) от 6500,01 лв. до 7500 лв. - 500 лв.;

г) над 7500 лв. - 550 лв.;

3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители - 300 лв.;

4. максимален месечен размер на осигурителния доход - 2600 лв.

(2) Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2013 г., както и за започналите дейност през 2014 и 2015 г., е 420 лв.

(3) За лицата извън посочените в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, за които осигурителният доход за социално и/или здравно осигуряване е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, се взема предвид доходът по ал. 1, т. 2, буква "а".


Чл. 9. Определя се следният минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за 2015 г.:

1. от 1 януари до 30 юни - 154,50 лв.;

2. от 1 юли до 31 декември - 157,44 лв.

Чл. 10. Определя се дневен минимален размер на обезщетението за безработица за 2015 г. - 7,20 лв.

Чл. 11. Определя се размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване за 2015 г. - 340 лв.


Чл. 12. Определя се размер на еднократната помощ по чл. 13г от Кодекса за социално осигуряване при смърт на осигурено лице за 2015 г. - 540 лв.


Чл. 13. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест" по групи основни икономически дейности за 2015 г. съгласно приложение № 2.


Чл. 14. (1) За 2015 г. не се внасят вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите".

(2) Определя се максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя за 2015 г. - 1200 лв.

(3) Определя се за приход в бюджета на Националния осигурителен институт 1,5 на сто от приходите на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" - за дейностите по чл. 13 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

(4) Приема бюджета на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" съгласно приложение № 3.

Чл. 15. Приема бюджета на Учителския пенсионен фонд за 2015 г. съгласно приложение № 4.

 

Извлечение от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г.

Обн. ДВ. бр.98 от 15 Декември 2015 г.

Чл. 9. (1) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2016 г.:

1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;

2. минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2014 г. като самоосигуряващи се лица:

а) до 5400 лв. - 420 лв.;

б) от 5400,01 лв. до 6500 лв. - 450 лв.;

в) от 6500,01 лв. до 7500 лв. - 500 лв.;

г) над 7500 лв. - 550 лв.;

3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители - 300 лв.;

4. максимален месечен размер на осигурителния доход - 2600 лв.

(2) Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2014 г., както и за започналите дейност през 2015 и 2016 г. е 420 лв.

(3) За лицата извън посочените в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, за които осигурителният доход за социално и/или здравно осигуряване е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, се взема предвид доходът по ал. 1, т. 2, буква "а".

Чл. 10. Определя се следният минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за 2016 г.:

1. от 1 януари до 30 юни - 157, 44 лв.;

2. от 1 юли до 31 декември - 161,38 лв.

Чл. 11. Определя се дневен минимален размер на обезщетението за безработица за 2016 г. - 7,20 лв.

Чл. 12. Определя се размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване за 2016 г. - 340 лв.

Чл. 13. Определя се размер на еднократната помощ по чл. 13г от Кодекса за социално осигуряване при смърт на осигурено лице за 2016 г. - 540 лв.

Чл. 14. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест" по групи основни икономически дейности за 2016 г. съгласно приложение № 2.

Чл. 15. (1) За 2016 г. не се внасят вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите".

(2) Определя се максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя за 2016 г. - 1200 лв.

(3) Определя се за приход в бюджета на Националния осигурителен институт 1,5 на сто от приходите на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" - за дейностите по чл. 13 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

(4) Приема бюджета на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" съгласно приложение № 3.

Чл. 16. Приема бюджета на Учителския пенсионен фонд за 2016 г. съгласно приложение № 4.

 

Извлечение от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.

/Обн. ДВ. бр.98 от 9 Декември 2016 г./

Чл. 9. (1) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2017 г.:

1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;

2. минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2015 г. като самоосигуряващи се лица:

а) до 5400 лв. - 460 лв.;

б) от 5400,01 лв. до 6500 лв. - 500 лв.;

в) от 6500,01 лв. до 7500 лв. - 550 лв.;

г) над 7500 лв. - 600 лв.;

3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители - 300 лв.;

4. максимален месечен размер на осигурителния доход - 2600 лв.

(2) Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2015 г., както и за започналите дейност през 2016 и 2017 г. е 460 лв.

(3) За лицата извън посочените в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, за които осигурителният доход за социално и/или здравно осигуряване е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, се взема предвид доходът по ал. 1, т. 2, буква "а".

Чл. 10. Определя се следният минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за 2017 г.:

1. от 1 януари до 30 юни - 161,38 лв.;

2. от 1 юли до 31 декември - 165,25 лв.

Чл. 11. Определя се процент по чл. 70, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване - 1,126 на сто.

Чл. 12. Определя се дневен минимален размер на обезщетението за безработица за 2017 г. - 7,20 лв.

Чл. 13. Определя се размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване за 2017 г. - 340 лв.

Чл. 14. Определя се размер на еднократната помощ по чл. 13г от Кодекса за социално осигуряване при смърт на осигурено лице за 2017 г. - 540 лв.

Чл. 15. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест" по групи основни икономически дейности за 2017 г. съгласно приложение № 2.

Чл. 16. (1) За 2017 г. не се внасят вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите".

(2) Определя се максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя за 2017 г. - 1200 лв.

(3) Определя се за приход в бюджета на Националния осигурителен институт 1,5 на сто от приходите на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" - за дейностите по чл. 13 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

(4) Приема бюджета на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" съгласно приложение № 3.

Чл. 17. Приема бюджета на Учителския пенсионен фонд за 2017 г. съгласно приложение № 4.

Извлечение от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.

/Обн. ДВ. бр.99 от 12 Декември 2017 г./

Чл. 9. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2018 г.:

1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;

2. минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица - 510 лв.;

3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители - 350 лв.;

4. максимален месечен размер на осигурителния доход - 2600 лв.

Чл. 10. Определя се следният минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за 2018 г.:

1. от 1 януари до 30 юни - 200 лв.;

2. от 1 юли до 31 декември - 207,60 лв.

Чл. 11. Определя се стойност на процента по чл. 70, ал. 1, изречение първо от Кодекса за социално осигуряване - 1,169.

Чл. 12. Определя се дневен минимален размер на обезщетението за безработица за 2018 г. - 9 лв., и дневен максимален размер на обезщетението за безработица за 2018 г. - 74,29 лв.

Чл. 13. Определя се размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване за 2018 г. - 380 лв.

Чл. 14. Определя се размер на еднократната помощ по чл. 13г от Кодекса за социално осигуряване при смърт на осигурено лице за 2018 г. - 540 лв.

Чл. 15. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест" по групи основни икономически дейности за 2018 г. съгласно приложение № 2.

Чл. 16. (1) За 2018 г. не се внасят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите".

(2) Определя се максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя за 2018 г. - 1300 лв.

(3) Определя се за приход в бюджета на Националния осигурителен институт 1,5 на сто от приходите на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите" - за дейностите по чл. 13 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

(4) Приема бюджета на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите" съгласно приложение № 3.

Чл. 17. Приема бюджета на Учителския пенсионен фонд за 2018 г. съгласно приложение № 4.

Чл. 18. Приема консолидиран бюджет на всички администрирани от Националния осигурителен институт социалноосигурителни фондове съгласно приложение № 5.

Извлечение от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.

/Обн. - ДВ, бр. 102 от 11.12.2018 г., в сила от 01.01.2019 г./

Чл. 9. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2019 г.:

1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;

2. минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 560 лв.;

3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители – 400 лв.;

4. максимален месечен размер на осигурителния доход – 3000 лв.

Чл. 10. Определя се следният минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за 2019 г.:

1. от 1 януари до 30 юни – 207,60 лв.;

2. от 1 юли до 31 декември – 219,43 лв.

Чл. 11. Определя се дневен минимален размер на обезщетението за безработица за 2019 г. – 9 лв., и дневен максимален размер на обезщетението за безработица за 2019 г. – 74,29 лв.

Чл. 12. Определя се размер на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване за 2019 г. – 380 лв.

Чл. 13. Определя се размер на еднократната помощ по чл. 13г от Кодекса за социално осигуряване при смърт на осигурено лице за 2019 г. – 540 лв.

Чл. 14. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности за 2019 г. съгласно приложение № 2.

Чл. 15. (1) За 2019 г. не се внасят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“.

(2) Определя се максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя за 2019 г. – 1400 лв.

(3) Определят се за приход в бюджета на Националния осигурителен институт 97  500 лв. от приходите на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ – за дейностите по чл. 13 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

(4) Приема бюджета на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ за 2019 г. съгласно приложение № 3.

Чл. 16. Приема бюджета на Учителския пенсионен фонд за 2019 г. съгласно приложение № 4.

Чл. 17. Приема консолидиран бюджет на всички администрирани от Националния осигурителен институт социалноосигурителни фондове за 2019 г. съгласно приложение № 5.

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 11.12.2018
Затвори