НАП отваря ценови оферти: "Организиране и провеждане на обучение относно упражняване правото на управление върху недвижими имоти и разпореждането с движими вещи – държавна собственост за експерти и ръководители от ЦУ и ТД на НАП”

22 Юни 2015

На 25.06.2015 г. от 9.30 часа, в зала 610 в административната сграда на ЦУ на НАП, на адрес: гр.София, бул.Княз Александър Дондуков № 52, комисията, назначена със Заповед № ЗЦУ-588/26.05.2015 г. на главния секретар на НАП, за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Организиране и провеждане на обучение относно упражняване правото на управление върху недвижими имоти и разпореждането с движими вещи – държавна собственост за експерти и ръководители от ЦУ и ТД на НАП” в две обособени позиции, открита с Решение № РЦУ- 33/15.04.2015 г., изм. с Решение № РЦУ-45/29.04.2015 г. на главния секретар на НАП, ще отвори и оповести ценовите оферти на участниците, които отговарят на предварително обявените условия на възложителя и са допуснати до участие в процедурата.     

Съгласно чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, при отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

 

 

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 22.06.2015
Затвори