Изпълнен договор, сключен в резултат на проведена ОП с предмет: "Услуги по ремонт и поддържане на електрически инсталации на сградите на ТД на НАП Пловдив, в градовете Смолян и Хасково"

31 Юли 2015

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнен договор, сключен в резултат на проведена ОП с предмет: "Услуги по ремонт и поддържане на електрически инсталации на сградите на ТД на НАП Пловдив, в градовете Смолян и Хасково" 

На 23.07.2015 г., е приключило изпълнението по договор № 42/23.07.2013 г. с предмет: "Услуги по ремонт и поддържане на електрически инсталации на сградата на ТД на НАП Пловдив, в град Смолян", между ТД на НАП Пловдив и "Красин" ООД, с ЕИК 120548749, сключен в резултат на проведена ОП с предмет:

"Услуги по ремонт и поддържане на електрически инсталации на сградите на ТД на НАП Пловдив, в градовете Смолян и Хасково", открита с решение № РД-44-4/30.04.2013 г. на директора на ТД на НАП Пловдив. 

Общият размер на изплатените по договора суми е 2959.26 без ДДС или 3551.12 лв. с ДДС.

Договорът е изпълнен в пълен обем, съобразно заявените от Възложителя услуги в хода на действието му.  Посочената стойност в договора е лимитна и не е усвоена изцяло, тъй като не се е налагало в хода на изпълнението му извършването на ремонтни дейности и влагане на резервни части в такъв обем. 

Договорът е изпълнен в срок.  

Информация относно обществената поръчка (вписана в Регистъра на обществените поръчки (РОП) с уникален номер 00530-2013-0026) и нейното изпълнение, може да бъде намерена в сайта на Агенцията по обществени поръчки чрез следната хипервръзка:

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D323832333833

 

 

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 31.07.2015
Затвори