Разработване и внедряване на електронен регистър за обезпечаване на дейността по административното сътрудничество с държавите-членки на ЕС при събиране на публични вземания – Информационна система “Взаимна помощ при събиране”

Проектът ще се изпълнява съгласно договор № А11-31-08/15.02.2012 г., сключен между НАП и УО на ОПАК. Целта му е да повиши административната ефективност на НАП, качеството на взаимодействие с административните звена в държавите членки на ЕС в областта на събирането на публични вземания, обслужването на гражданите и бизнеса чрез възможности за бързо проследяване на задълженията и погасителните им вноски. Конкретните резултати, които НАП очаква да постигне чрез изпълнението на проекта са редуциране на административните ресурси, необходими за обработката на искания за взаимна помощ постъпили в НАП, осигуряване на по-бързо и по-качествено взаимодействие с държавите-членки на Европейския съюз и подобряване обслужването на граждани със задължения в други страни на ЕС.

НАП открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване и внедряване на електронен регистър за обезпечаване на дейността по административното сътрудничество с държавите-членки на ЕС при събиране на публични вземания – Информационна система “Взаимна помощ при събиране”, открита с Решение № РЦУ-69/29.06.2012 г. на главния секретар на НАП в изпълнение на Договор № A11-31-8/15.02.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма «Административен капацитет», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд за изпълнението на проект Разработване и внедряване на електронен регистър за обезпечаване на дейността по административното сътрудничество с държавите-членки на ЕС при събиране на публични вземания – Информационна система “Взаимна помощ при събиране”.

 

 

==> 08.02.2013 г.Публична покана № 9011982 „Извършване на независим финансов одит във връзка с изпълнението на Договор № A 11-31-8/15.02.2012 г., сключен между Националната агенция за приходите и Министерство на финансите, Управляващия орган на ОПАК – Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд за изпълнение на проект “Разработване и внедряване на електронен регистър за обезпечаване на дейността по административното сътрудничество с държавите-членки на ЕС при събиране на публични вземания – Информационна система “Взаимна помощ при събиране”, изх. № на НАП: Е-12-00-54/08.02.2013 г.

Приложение към публична покана № 9011982 (описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението)

==> 20.02.2013 г. Публична покана № 9012415: „Организиране и провеждане на 2 пресконференции във връзка с дейности по осигуряване на информация и публичност, в изпълнение на Договор № A11-31-8/15.02.2012 г., сключен между Националната агенция за приходите и Министерство на финансите, Управляващия орган на ОПАК –Дирекция "Оперативна програма „Административен капацитет” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд за изпълнение на проект „Разработване и внедряване на електронен регистър за обезпечаване на дейността по административно сътрудничество с държавите-членки на ЕС при събиране на публичните вземания – Информационна система „Взаимна помощ при събиране”, изх.№ на НАП: Е-12-00-74/20.02.2013 г.

Приложение към публична покана № 9012415 (описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението)

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация