Повишаване на нивото на информационна сигурност и защита на данните в НАП чрез подготовка за сертифициране по стандарт БДС ISO/IEC 27001:2006 „Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания

Проектът ще се изпълнява съгласно договор № А11-31-7/17.02.2012 г., сключен между НАП и УО на ОПАК. Целта му е повишаване на общественото доверие и затвърждаване имиджа на НАП като модерна, гъвкава и надеждна администрация, посредством въвеждането на Система за управление на информационната сигурност в Агенцията.

Конкретните резултати, които НАП очаква да постигне чрез изпълнението на проекта са подобряване на политиките,  процедурите, инструкциите и указанията в НАП, съобразно изискванията на стандарт БДС ISO/IEC 27001:2006 „Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания” и повишаване на сигурността на информационните активи в НАП, чрез прилагане на адекватни мерки за оценка, анализ, категоризиране и управление на рисковете с цел повишаване надеждността и безопасността на информацията за клиентите на НАП – гражданите и бизнесa. 

Проектът „Повишаване на нивото на информационна сигурност и защита на данните в НАП чрез подготовка за сертифициране по стандарт БДС ISO/IEC 27001:2006 „Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

  • Общата стойност на проекта е 609 043,08 лв.
  • Резюме на проекта
  • Обявления за предварителна информация
  • Презентация за представяне на проект "Повишаване на нивото на информационна сигурност и защита на данните в НАП чрез подготовка за сертифициране по стандарт БДС ISO/IEC 27001:2006 „Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания” 
  • Информационна брошура 1 : "Повишаване на нивото на информационна сигурност и защита на данните в НАП чрез подготовка за сертифициране по стандарт БДС ISO/IEC 27001:2006 „Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания"
  • Информационна брошура 2: "Повишаване на нивото на информационна сигурност и защита на данните в НАП чрез подготовка за сертифициране по стандарт БДС ISO/IEC 27001:2006 „Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания“
  • Информационна брошура 3: Резултати от реализирането на проект "Повишаване на нивото на информационна сигурност и защита на данните в НАП чрез подготовка за сертифициране по стандарт БДС ISO/IEC 27001:2006 „Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания“

................................................................................................................

==>21.03.2014 г. Публична покана № 9027295 „Разработване и отпечатване на 1200 информационни брошури за презентация на проект, във връзка с дейности по осигуряване на информация и публичност” в изпълнение на договор № А11-31-7/17.02.2012 г., сключен между Националната агенция за приходите и Министерство на финансите, Управляващия орган на ОПАК – дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд за изпълнение на проект „Повишаване на нивото на информационна сигурност и защита на данните в НАП чрез подготовка за сертифициране по стандарт БДС ISO/IEC 27001:2006 „Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания””, изх. № Е-12-00-162/21.03.2014 г.

Приложение към публична покана № 9027295 (описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението)

==> 09. 12. 2013 г. Публичната покана №9023623 „Изготвяне на 3 броя електронни информационни брошури за презентация на проекта във връзка с дейности по осигуряване на информация и публичност в изпълнение на договор № А11-31-7/17.02.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, по проект: „Повишаване на нивото на информационна сигурност и защита на данните в НАП чрез подготовка за сертифициране по стандарт БДС ISO/IEC 27001:2006 „Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания”, изх. № на НАП Е-12-00-689/09.12.2013 г.

Приложения към публичната покана №9023623 (описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението)

==> 22.10.2013 г. Публичната покана № 9021323 „Извършване на независим финансов одит във връзка с изпълнението на Договор № А11-31-7/17.02.2012г., сключен между Националната агенция за приходите и Министерство на финансите, Управляващия орган на ОПАК – Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд за изпълнение на проект „Повишаване на нивото на информационна сигурност и защита на данните в НАП чрез подготовка за сертифициране по стандарт БДС ISO/IEC 27001:2006 „Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания”, изх. № на НАП Е-12-00-593/22.10.2013г.

Приложения към публична покана № 9021323 (описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението)

 ==> 29.08.2013 г. Публична покана № 9019381 „Организиране и провеждане на 2 пресконференции, във връзка с дейности по осигуряване на информация и публичност в изпълнение на договор № А11-31-7/17.02.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК“ изх. № 12-00-452/29.08.2013 г.

Приложение към публична покана № 9019381 (описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението)

==> НАП открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на система за управление на сигурността на информацията в НАП и внедряване на стандарт БДС ISO/IEC 27001:2006 „Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания” или еквивалентен”, открита с Решение № РЦУ-2/03.01.2013 г. на главния секретар на НАП в изпълнение на Договор № A11-31-7/17.02.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма «Административен капацитет», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд за изпълнението на проект „Повишаване на нивото на информационна сигурност и защита на данните в НАП чрез подготовка за сертифициране по стандарт БДСISO/IEC27001:2006 „Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания”

Вижте цялата информация за поръчката ... (линк към АОП)   

==> НАП отваря ценови оферти

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация