Изграждане на достъпна за гражданите и бизнеса интегрирана информационна система на НАП в съответствие с принципите на електронното управление

Проектът ще се изпълнява съгласно договор № А11-31-9/16.02.2012 г., сключен между НАП и УО на ОПАК. Целта му е да подобри услугите, предоставяни от НАП за гражданите и бизнеса и да повиши общественото доверие и имиджа на Агенцията като модерна, гъвкава и високотехнологична администрация. Конкретните резултати, които НАП очаква да постигне чрез изпълнението на проекта са да подобри предоставяните услуги и да намали административните трудности и разходи по спазване на задълженията за клиентите на НАП; да осигури прилагането на принципите на еднократното събиране на данни и на служебното начало чрез подготовка на информационните, технологични и комуникационни системи на НАП за работа в условията на оперативна съвместимост, както и да повиши ефективността на работа на администрацията чрез усъвършенстване на информационните системи в НАП за обслужване на клиентите на Агенцията.

 

 

................................................................................................................

==> 24.03.2014 г. Публична покана № 9027376 „Изработване на 5 броя информационни табели във връзка с дейности по осигуряване на информация и публичност” в изпълнение на договор № А11-31-9/16.02.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, изх. № на НАП: Е-00-12-170 /24.03.2014г. 

Приложение към публична покана № 9027376 (описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението)

==> 24.03.2014 г. Публична покана № 9027374 „Изработване и отпечатване на 1000 бр. брошури и 10 бр. информационни плакати във връзка с дейности по осигуряване на информация и публичност“, в изпълнение на договор № А11-31-9/16.02.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, изх. № на НАП: Е-00-12-171 /24.03.2014г.

Приложение към публична покана № 9027374 (описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението)

04.09.2013 г. Публична покана № 9019590 „Предмет на обществената поръчка е изготвяне на 3 броя електронни брошури и Power point презентация във връзка с дейности по осигуряване на информация и публичност в изпълнение на договор № А11-31-9/16.02.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК.“, изх. № 12-00-468/04.09.2013г. 

Приложение към публична покана № 9019590  (описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението)

НАП открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Консултантска дейност в областта на изграждане на достъпна за гражданите и бизнеса интегрирана информационна система на НАП в съответствие с принципите на електронното управление”, открита с Решение № РЦУ-70/29.06.2012 г. на главния секретар на НАП в изпълнение на Договор № A11-31-9/16.02.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд за изпълнението на проект:  „Изграждане на достъпна за гражданите и бизнеса интегрирана информационна система на НАП в съответствие с принципите на електронното управление”.

Вижте цялата информация за поръчката.

==> 26.07.2013 г. НАП сключи договор за Консултантска дейност в областта на изграждане на достъпна за гражданите и бизнеса интегрирана информационна система на НАП в съответствие с принципите на електронното управление със „СИРМА СОЛЮШЪНС” АД

==> 25.01.2013 г. „Консултантска дейност в областта на изграждане на достъпна за гражданите и бизнеса интегрирана информационна система на НАП в съответствие с принципите на електронното управление”, открита с Решение № РЦУ-15/25.01.2013 г. на главния секретар на НАП в изпълнение на Договор № A11-31-9/16.02.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма «Административен капацитет», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд за изпълнението на проект „Изграждане на достъпна за гражданите и бизнеса интегрирана информационна система на НАП в съответствие с принципите на електронното управление”.

==> 19.11.2013 г. Публична покана № 90225513 „Изработване и отпечатване на 1000 бр. брошури и 10 бр. информационни плаката във връзка с дейности по осигуряване на информация и публичност“, в изпълнение на Договор № А11-31-9/16.02.2012 г., сключен между Националната агенция за приходите и Министерство на финансите, Управляващия орган на ОПАК – Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд за изпълнение на проект „Изграждане на достъпна за гражданите и бизнеса интегрирана информационна система на НАП в съответствие с принципите на електронното управление”, изх. № на НАП: Е-12-00-650/19.11.2013 

Приложения към публична покана № 90225513  (описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението)

==> 22.11.2013 г. Публична покана № 9022667 „Извършване на независим одит, в изпълнение на Договор № А11-31-9/ 16.02.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд за изпълнение на проект „Изграждане на достъпна за гражданите и бизнеса интегрирана информационна система на НАП в съответствие с принципите на електронното управление”, изх. № на НАП: Е-12-00-655/22.11.2013

Приложения към публична покана № 9022667 (описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението)

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация