Данъчно-осигурителен календар

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за месец януари 2020 г. 25.02.2020фев25
 • Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, направени през месец януари, когато пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово правоотношение за този месец не е изплатен до 25 февруари.25.02.2020фев25
 • Внасяне от работодателя по основното трудово правоотношение към 31 декември на предходната година на данъка, удържан при годишното облагане на доходите от трудови правоотношения по реда на чл. 49, ал. 5 от ЗДДФЛ. 25.02.2020фев25
 • Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец януари за доходи от трудови правоотношения.25.02.2020фев25
 • Подаване на Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатени през предходната година доходи по трудови правоотноошения.28.02.2020фев28
 • Подаване на Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица през предходната година.28.02.2020фев28
 • Деклариране и внасяне от търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната на окончателния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от лихви по банкови сметки на местни физически лица, придобити през м. януари.28.02.2020фев28

Закон за корпоративното подоходно облагане

 • Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.10.02.2020фев10

Закон за ДДС

 • Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец януари.14.02.2020фев14
 • Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените авансови плащания), с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец януари. “Забележка: Регистрираното лице, което през данъчния период – месец януари изпраща или транспортира стоки под режим на складиране на стоки до поискване от територията на страната до територията на друга държава членка и/или когато през този период настъпи промяна, включително замяна на лицето по чл. 15а, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, декларира тези прехвърляния и промени в данъчен период - март като попълва раздел „Г“ на VIES-декларацията. 14.02.2020фев14

Закон за здравното осигуряване

 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 януари 2020 г., отнасящи се за труд положен през месец декември 2019 г. 25.02.2020фев25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец януари 2020 г., отнасящи се за труд, положен преди месец декември 2019 г. 25.02.2020фев25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване (сключили трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа на основание чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда), за изплатено възнаграждение за труд, положен през месец януари 2020 г., когато това възнаграждение е в по-голям размер от дохода, върху който са определени и внесени авансовите задължителни здравноосигурителни вноски*.25.02.2020фев25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата в неплатен отпуск през месец януари 2020 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание.25.02.2020фев25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които през месец януари 2020 г. са във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане, в отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда и отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 5 от Кодекса на труда. 25.02.2020фев25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения за изплатените възнаграждения през месец януари 2020 г., върху които се дължат здравноосигурителни вноски. 25.02.2020фев25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за морските лица за положения труд през месец януари 2020 г.25.02.2020фев25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност за месец януари 2020 г.25.02.2020фев25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за авансово дължимите здравноосигурителни вноски за месец януари 2020 г. от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване (самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване).25.02.2020фев25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец януари възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец януари 2020 г.25.02.2020фев25

Кодекс за социално осигуряване

 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за съпрузите на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност и на регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност за месец януари 2020 г .25.02.2020фев25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, които работят без трудови правоотношения за изплатените възнаграждения през месец януари 2020 г., върху които се дължат осигурителни вноски.25.02.2020фев25
 • Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за морските лица, за положения труд през месец януари 2020 г.25.02.2020фев25
 • Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за работещите в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство, осигурителни вноски, отнасящи се за месец януари 2020 г.25.02.2020фев25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за януари 2020 г.25.02.2020фев25
 • Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за месец януари 2020 г. 25.02.2020фев25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатически служби по време на задграничния им мандат осигурителни вноски, отнасящи се за месец януари 2020 г.25.02.2020фев25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, на които през месец януари 2020 г. е изплатено обезщетение за оставане без работа. 25.02.2020фев25
 • Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за трудоустроените лица, на които през месец януари 2020 г. се полага обезщетение, тъй като не им е предоставена подходяща работа. 25.02.2020фев25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за трудоустроените лица, на които през месец януари 2020 г. се полага обезщетение, тъй като не им е предоставена подходяща работа. 25.02.2020фев25
 • Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец януари 2020 г., отнасящи се за труд, положен преди месец декември 2019 г. 25.02.2020фев25
 • Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 януари 2020 г., отнасящи се за труд, положен през месец декември 2019 г. 25.02.2020фев25
 • Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец януари възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец януари 2020 г.25.02.2020фев25
 • Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата, чието уволнение от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец януари 2020 г.25.02.2020фев25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, които през месец януари 2020 г. са възстановени на работа по реда, определен в специални закони.25.02.2020фев25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, чието недопускане или отстраняване от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец януари 2020 г. 25.02.2020фев25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване (сключили трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа на основание чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда), за изплатено възнаграждение за труд, положен през месец януари 2020 г., когато това възнаграждение е в по-голям размер от дохода, върху който са определени и внесени авансовите задължителни осигурителни вноски*.25.02.2020фев25

Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г.

 • Подаване на декларация образец №3 с данните за месец януари 2020 г. за лицата, които са здравно осигурени за сметка на държавния бюджет.20.02.2020фев20
 • Подаване на Декларация образец №7 от лицата, за които през месец януари 2020 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване - лица, които не са осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона.25.02.2020фев25
 • Подаване на Декларация образец №6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите за месец януари 2020 г. задължителни осигурителни вноски. 25.02.2020фев25
 • Подаване на декларации образец №1 с данните за месец януари 2020 г. от посредникът, компетентният български държавен орган, изпращащото ведомство за лицата по чл. 16, 17, и 17а от НООСЛБГРЧМЛ – изпратени на работа в чужбина от български посредник; работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи; съпруга/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба. 25.02.2020фев25
 • Подаване на декларации образец №1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през месец януари 2020 г.25.02.2020фев25
 • Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец януари 2020 г.25.02.2020фев25
 • Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец януари 2020 г. при полагащо се обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа.25.02.2020фев25
 • Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец декември 2019 г., които са начислени или изплатени след 25 януари 2020 г.25.02.2020фев25
 • Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец преди декември 2019 г., които са начислени или изплатени през месец януари 2020 г.25.02.2020фев25
 • Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец януари 2020 г. за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от Кодекса за социално осигуряване.25.02.2020фев25
 • Подаване на декларация образец №1 от самоосигуряващите се лица с данните за месец януари 2020 г.25.02.2020фев25
 • Подаване на декларация образец №1 с код за вид осигурен 22 от самоосигуряващите се лица, които са пожелали да подадат еднократно декларацията, в случай, че се осигуряват само във фонд „Пенсии” за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, когато осигуряването продължава от предходната година или е възникнало от 1 януари 2020 г. 25.02.2020фев25
 • Подаване на декларация образец №1 от самоосигуряващите се лица, с данните за месец януари 2020 г. за съпруг/съпруга, когато участва в упражняваната трудова дейност и по желание се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство.25.02.2020фев25

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

 • Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец януари15.02.2020следващ работен ден: 17.02.2020фев15
 • Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец януари.15.02.2020следващ работен ден: 17.02.2020фев15
 • Подаване на данни от производител/вносител на фискални устройства за сервизните техници, имащи право да извършват сервизна дейност на произведените от тях ЕСФП, преминали обучение и получили сервизен ключ през месец януари.15.02.2020следващ работен ден: 17.02.2020фев15

Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

 • Подаване на декларация от съпругът/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба за времето, през което е пребивавал в чужбина по време на задграничния му мандат, които желаят от месец февруари 2020 г. да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред изпращащото ведомство.29.02.2020следващ работен ден: 01.03.2020фев29
 • Подаване на декларация от лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, които желаят от месец февруари 2020 г. да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред съответния български държавен орган.29.02.2020следващ работен ден: 01.03.2020фев29
 • Подаване на декларация от лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, които желаят от месец февруари 2020 г. да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред изпращащия посредник.29.02.2020следващ работен ден: 01.03.2020фев29

Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки

 • Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец януари 2020 г. 14.02.2020фев14
 • Подаване съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец януари 2019 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.20.02.2020фев20
 • Подаване съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец януари 2019 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.20.02.2020фев20

Закон за местните данъци и такси

 • Подаване на данни по чл. 14, ал. 4 от ЗМДТ от предприятия при промяна на отчетната стойност на недвижими имоти, настъпила към 31 декември на предходната година. 28.02.2020фев28

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация