Данъчно-осигурителен календар

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

 • Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, направени през месец юли, когато пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово правоотношение за този месец не е изплатен до 25 август.25.08.2020авг25
 • Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец юли за доходи от трудови правоотношения. 25.08.2020авг25
 • Деклариране и внасяне от търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната на окончателния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от лихви по банкови сметки на местни физически лица, придобити през м. юли.31.08.2020авг31

Закон за корпоративното подоходно облагане

 • Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.10.08.2020авг10
 • Внасяне на месечните авансови вноски за август за корпоративния данък по ЗКПО.15.08.2020следващ работен ден: 17.08.2020авг15

Закон за ДДС

 • .Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените авансови плащания), с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец юли. Регистрираното лице, което през данъчния период – месец юли изпраща или транспортира стоки от територията на страната до територията на друга държава членка под режим на складиране на стоки до поискване и/или когато през този период настъпи промяна, включително замяна на лицето по чл. 15а, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, попълва раздел „Г“ на VIES-декларацията. 14.08.2020авг14
 • Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец юли.14.08.2020авг14

Закон за здравното осигуряване

 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за морските лица за положения труд през месец юли 2020 г.25.08.2020авг25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност за месец юли 2020 г.25.08.2020авг25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец юли възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец юли 2020 г. 25.08.2020авг25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 юли 2020 г., отнасящи се за труд положен през месец юни 2020 г. 25.08.2020авг25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец юли 2020 г., отнасящи се за труд положен преди месец юни 2020 г. 25.08.2020авг25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване (сключили трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа на основание чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда), за изплатено възнаграждение за труд, положен през месец юли 2020 г., когато това възнаграждение е в по-голям размер от дохода, върху който са определени и внесени авансовите задължителни здравноосигурителни вноски*.25.08.2020авг25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата в неплатен отпуск през месец юли 2020 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание.25.08.2020авг25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които през месец юли 2020 г. са във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане, в отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда и отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 5 от Кодекса на труда. 25.08.2020авг25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за авансово дължимите здравноосигурителни вноски за месец юли 2020 г. от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване (самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване).25.08.2020авг25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения за изплатените възнаграждения през месец юли 2020 г., върху които се дължат здравноосигурителни вноски. 25.08.2020авг25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които през месец юли 2020 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание по чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).25.08.2020авг25

Кодекс за социално осигуряване

 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за юли 2020 г. 25.08.2020авг25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за работещите в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство, осигурителни вноски, отнасящи се за месец юли 2020 г.25.08.2020авг25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за морските лица, за положения труд през месец юли 2020 г.25.08.2020авг25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, които работят без трудови правоотношения за изплатените възнаграждения през месец юли 2020 г., върху които се дължат осигурителни вноски.25.08.2020авг25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за съпрузите на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност и на регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност за месец юли 2020 г . 25.08.2020авг25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за месец юли 2020 г. 25.08.2020авг25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец юли възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец юли 2020 г. 25.08.2020авг25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 юли 2020 г., отнасящи се за труд положен през месец юни 2020 г. 25.08.2020авг25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец юли 2020 г., отнасящи се за труд положен преди месец юни 2020 г. 25.08.2020авг25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване (сключили трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа на основание чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда), за изплатено възнаграждение за труд, положен през месец юли 2020 г., когато това възнаграждение е в по-голям размер от дохода, върху който са определени и внесени авансовите задължителни осигурителни вноски*.25.08.2020авг25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, чието недопускане или отстраняване от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец юли 2020 г. 25.08.2020авг25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, които през месец юли 2020 г. са възстановени на работа по реда, определен в специални закони25.08.2020авг25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, чието уволнение от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец юли 2020 г.25.08.2020авг25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за трудоустроените лица, на които през месец юли 2020 г. се полага обезщетение, тъй като не им е предоставена подходяща работа. 25.08.2020авг25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, на които през месец юли 2020 г.е изплатено обезщетение за оставане без работа. 25.08.2020авг25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за месец юли 2020 г. 25.08.2020авг25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатически служби по време на задграничния им мандат осигурителни вноски, отнасящи се за месец юли 2020 г.25.08.2020авг25

Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г.

 • Подаване на декларация образец №3 с данните за месец юли 2020 г. за лицата, които са здравно осигурени за сметка на държавния бюджет.20.08.2020авг20
 • Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец юни 2020 г., които са начислени или изплатени след 25 юли 2020 г.25.08.2020авг25
 • Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец юли 2020 г. при полагащо се обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа. 25.08.2020авг25
 • Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец юли 2020 г. 25.08.2020авг25
 • Подаване на Декларация образец №6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите за месец юли 2020 г. задължителни осигурителни вноски. 25.08.2020авг25
 • Подаване на декларации образец №1 с данните за месец юли 2020 г. от посредникът, компетентният български държавен орган, изпращащото ведомство за лицата по чл. 16, 17, и 17а от НООСЛБГРЧМЛ – изпратени на работа в чужбина от български посредник; работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи; съпруга/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба. 25.08.2020авг25
 • Подаване на декларации образец №1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през месец юли 2020 г.25.08.2020авг25
 • Подаване на Декларация образец №7 от лицата, за които през месец юли 2020 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване - лица, които не са осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона.25.08.2020авг25
 • Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец преди юни 2020 г., които са начислени или изплатени през месец юли 2020 г.25.08.2020авг25
 • Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец юли 2020 г. за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от Кодекса за социално осигуряване. 25.08.2020авг25
 • Подаване на декларация образец №1 от самоосигуряващите се лица с данните за месец юли 2020 г.25.08.2020авг25
 • Подаване на декларация образец №1 с код за вид осигурен 22 от самоосигуряващите се лица, които са пожелали да подадат еднократно декларацията, в случай, че се осигуряват само във фонд „Пенсии” за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, когато осигуряването е възникнало след 1 юни 2020 г. и месец юли 2020 г. е първия пълен календарен месец в осигуряване.25.08.2020авг25
 • Подаване на декларация образец №1 от самоосигуряващите се лица, с данните за месец юли 2020 г. за съпруг/съпруга, когато участва в упражняваната трудова дейност и по желание се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство.25.08.2020авг25

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

 • Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец юли.15.08.2020следващ работен ден: 17.08.2020авг15
 • Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец юли. 15.08.2020следващ работен ден: 17.08.2020авг15
 • Подаване на данни от производител/вносител на фискални устройства за сервизните техници, имащи право да извършват сервизна дейност на произведените от тях ЕСФП, преминали обучение и получили сервизен ключ през месец юли.15.08.2020следващ работен ден: 17.08.2020авг15

Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

 • Подаване на декларация от съпругът/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба за времето, през което е пребивавал в чужбина по време на задграничния му мандат, които желаят от месец август 2020 г. да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред изпращащото ведомство.31.08.2020авг31
 • Подаване на декларация от лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, които желаят от месец август 2020 г. да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред съответния български държавен орган.31.08.2020авг31
 • Подаване на декларация от лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, които от месец август 2020 г. желаят да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред изпращащия посредник.31.08.2020авг31

Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки

 • Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец юли 2020 г. 14.08.2020авг14
 • Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец юли 2019 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.20.08.2020авг20

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация