Допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО)

Допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) е вторият стълб на пенсионната система и дава право на втора допълнителна пенсия на родените след     31.12.1959 г. и възможност за получаване на пенсия за ранно пенсиониране на работещите при условията на първа и втора категория труд. Този вид осигуряване е регламентирано в дял втори на Кодекса за социално осигуряване (КСО). То се осъществява чрез участие в универсални и/или професионални пенсионни фондове, които се учредяват и управляват от лицензирани пенсионноосигурителни дружества. Участието във фонд за ДЗПО става чрез подаване на индивидуално заявление в срок до три месеца от възникване на задължението за осигуряване или въз основа на служебно разпределение, начинът и редът на което се определя със съвместна инструкция на Комисията за финансов надзор и Национална агенция за приходите.

  • Осигурените в универсален пенсионен фонд лица могат да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд "Пенсии", съответно във фонд "Пенсии за лицата по чл. 69", с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд, не по-късно от 5 години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1 от КСО и ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст.
  • Промяната се извършва чрез подаване на заявление в компетентната териториална дирекция на НАП – лично или от упълномощено с нотариално заверено изрично пълномощно лице или по електронен път с квалифициран електронен подпис на осигуреното лице. 
  • Лицата могат да възобновят осигуряването си от фонд „Пенсии" на ДОО в универсален пенсионен фонд не по-късно от пет години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1 от КСО и ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Лицата могат да упражнят правото си на избор след изтичане на една година от избора на фонд „Пенсии“ чрез подаване на индивидуално заявление до пенсионноосигурително дружество по ред, определен с наредба, издадена от Комисията за финансов надзор на основание чл.137, ал. 3 от КСО.
  • Осигурените в професионален пенсионен фонд лица могат еднократно да променят осигуряването си от професионален пенсионен фонд във фонд "Пенсии" с увеличена осигурителна вноска, ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране. Промяната се извършва чрез подаване на заявление в компетентната териториална дирекция на НАП – лично или от упълномощено с нотариално заверено изрично пълномощно лице или по електронен път с квалифициран електронен подпис на осигуреното лице.  

Промяната във вида на осигуряването възниква от първо число на месеца, следващ месеца, през който е направен избора.

.......................................................................................................................

= Осигурени лица

= Права при осигуряване във фонд за ДЗПО

= Осигурителни вноски

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация