Проект „Развитие и усъвършенстване на национална информационна система „Интрастат“

Настоящият проект се изпълнява по договор № 13-32-30/12.02.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Административен капацитет" (ОПАК),  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът има за цел да оптимизира и надгради националната информационна система „Интрастат”, с оглед осигуряване на по-ефективното и по-пълноценното й функциониране