Осигурителни каси

Осигурителната каса не е осигурител по смисъла на чл. 5, ал. 1 от КСО. Тя действа като осигурител за своите членове.

Осигурителна каса може да бъде учредена от не по-малко от 5 осигурители, самоосигуряващи се лица и/или лица по чл. 4, ал. 9 от КСО.

Членове на осигурителна каса могат да бъдат:

В осигурителната каса могат да членуват само лица с постоянен адрес или с адрес на управление на дейността на територията на съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП). На същата територия или в седалището на ТД на НАП се регистрира и адресът на управление на касата.

Регистрацията и дерегистрацията на осигурителна каса са уредени в Наредбата за осигурителните каси. Повече може да прочетете във фиш І.І.9.1 от Наръчника по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

Осигурителната каса действа като осигурител за своите членове, както и спрямо осигурените при членовете на касата лица. Функциите на осигурителната каса във връзка с  провеждане на осигуряването на нейните членове са:

  • Събира задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" от своите членове и ги превежда по сметките на ТД на НАП в съответните срокове съгласно КСО, ЗЗО и Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.
  • Подава данни за направените преводи по сметките на ТД на НАП в срок до 3 дни след извършването на превода. Данните се подават с придружително писмо (Приложение № 2 към чл. 11, ал. 4 от Наредбата за осигурителните каси) по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя.
  • Представя в ТД на НАП данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 и т. 2 от КСО, а за самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО.
  • Осигурителната каса съхранява всички документи, свързани с осигуряването на членовете на касата, и след извършени ревизии от орган по приходите на НАП и от ТП на НОИ.
  • Осигурителната каса предоставя на своите членове до 25 януари всяка календарна година удостоверение за преведените през нейната банкова сметка суми за осигурителните вноски за предходната година.

Повече относно функциите на осигурителната каса, може да прочетете във фиш І.І.9.2 от Наръчника по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

Осигурителните каси не носят отговорност за осигурителните задължения на своите членове, които не са направили своевременно дължимите осигурителни вноски. Осигурителните каси носят отговорност по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за внесени в осигурителните каси вноски от членовете им, които не са преведени по сметките на ТД на НАП в законоустановените срокове.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация