Осигурени лица

"Осигурено лице" е физическо лице, осигурено при условията и по реда на ЗЗО.

За целите на задължителното здравно осигуряване качеството „осигурено лице” се  придобива задължително по силата на закона и няма връзка с полагането на трудова дейност. В най-общия случай в основата на придобиване това качество за целите на задължителното здравно осигуряване е българското гражданство.

Граждани на друга държава също могат да придобият качеството „осигурено лице” за целите на задължителното здравно осигуряване, но при наличие на предвидените в ЗЗО условия.

Задължително осигурени в НЗОК са:

1. Всички български граждани, които не са граждани и на друга държава;

2. Българските граждани, които са граждани и на друга държава и постоянно живеят на територията на Република България;

3. Чуждите граждани или лицата без гражданство, на които е разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, освен ако е предвидено друго в международен договор, по който Република България е страна;

4. Лицата с предоставен статут на бежанец, хуманитарен статут или с предоставено право на убежище;

5. Чуждестранните студенти и докторанти, приети за обучение във висши училища и научни организации у нас по реда на Постановление на Министерския съвет № 103 от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина и Постановление на Министерския съвет № 228 от 1997 г. за приемане на граждани на  Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България;

6. Лицата, извън посочените в т. 1-5, за които се прилага законодателството на Република България съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност.

"Правила за координация на системите за социална сигурност" са правилата, въведени с Регламент на Съвета (ЕИО) № 1408 от 14 юни 1971 г. и регламент за неговото прилагане (Регламент на Съвета (ЕИО) № 574 от 21 март 1972 г.), и/или Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета и регламент за неговото прилагане (Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета), и с всички други регламенти, които ги изменят, допълват или заменят.

Не са задължително осигурени в НЗОК лицата, които съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност подлежат на здравно осигуряване в друга държава - членка.

Повече информация вижте във фиш ІІ. 2 от Наръчника по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

.......................................................................................................................

Осигуряващи и самоосигуряващи се лица

= Размер и разпределение на осигурителните вноски

= Осигурителен доход

Срокове за внасяне на осигурителните вноски 

= Внасяне на осигурителните вноски

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация