Определяне на окончателен данък

Определяне на окончателен данък

1. За доходите от дивиденти окончателният данък се определя върху брутната сума, определена с решението за разпределяне на дивидент.

2. За доходите от дивиденти под формата на скрито разпределение на печалба се окончателният данък се определя върху брутния размер на сумите, представляващи скрито разпределение на печалбата.

3. За доходите от ликвидационни дялове окончателният данък се определя върху положителната разлика между стойността на ликвидационния дял и документално доказаната цена на придобиване на дела в дружеството/кооперацията.

4. Облагаемият доход от замяна на акции и дялове във връзка с преобразуване на дружества се определя към момента на замяната и е положителната разлика между пазарната цена на придобитите при замяната акции/дялове и цената на придобиване на акциите или дяловете в преобразуващото се дружество.

5. За другите доходи на местни и чуждестранни физически лица, подлежащи на облагане с окончателен данък, данъкът се определя върху брутната сума на придобитите доходи.

6. За облагаемите с окончателен данък доходи от продажба, замяна и друго възмездно прехвърляне на недвижимо имущество и вноски по договор за лизинг, в който изрично е предвидено прехвърляне на правото на собственост на недвижимо имущество, данъкът се определя върху положителната разлика между продажната цена и документално доказаната цена на придобиване на имуществото, намалена с 10 на сто разходи.

 7. За облагаемите с окончателен данък доходи от продажба, замяна и друго възмездно прехвърляне на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, с изключение на доходите от замяна на акции и дялове във връзка с преобразуване на дружества, данъкът се определя върху положителната разлика между продажната цена и документално доказаната цена на придобиване на имуществото.

 8. За другите доходи на чуждестранни физически лица, подлежащи на облагане с окончателен данък, данъкът се определя върху брутната сума на начислените/изплатените доходи.

.......................................................................................................................

Доходи, които се облагат с окончателен данък

Данъчни ставки

Срокове за внасяне

Внасяне

Деклариране 

Преизчисляване на окончателен данък по чл. 37 от ЗДДФЛ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация