Срокове за внасяне - окончателен данък

  • Окончателният данък за доходите от дивиденти се удържа и внася от предприятието - платец на дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е взето решението за разпределяне на дивидент.
  • Окончателният данък за доходите от дивиденти под формата на скрито разпределение на печалбата се удържа и внася от предприятието - платец на дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е извършено скритото разпределение на печалбата.
  • Окончателният данък за доходите от ликвидационни дялове се удържа и внася от предприятието - платец на дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е начислен ликвидационният дял.
  • Окончателният данък за облагаемите доходи от допълнително доброволно осигуряване и застраховане и от лихви по заеми към кооперация се удържа и внася от застрахователното/осигурителното дружество, когато то е местно лице, съответно от кооперацията, в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което доходът е придобит от физическото лице.
  • Окончателният данък за придобитите от местни физически лица доходи от лихви по банкови сметки се удържа и внася от търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната в срок до края на месеца, следващ месеца на придобиването на дохода.
  • Окончателният данък за неустойки и обезщетения от всякакъв вид в полза на чуждестранни физически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим се удържа и внася от платеца на дохода в срок до края на месеца, следващ тримесечието на начисляването на дохода от местното юридическо лице, от едноличния търговец, от мястото на стопанска дейност или определената база в страната.
  • Окончателният данък за останалите доходи се удържа и внася от предприятието или от самоосигуряващото се лице - платец на дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието на начисляването на дохода от предприятието или изплащането на дохода от самоосигуряващото се лице.
  • Окончателният данък за определени доходи (в т. І -7 и т. ІІ - 10, 11 и 12) се внася от лицето, придобило дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода.
  • Окончателният данък за доходите на местните физически лица, подлежащи на облагане с окончателен данък с източник от чужбина, се внася от лицето, придобило дохода, в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиването на дохода, и се декларира в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.
  • Окончателният данък за облагаемите доходи, придобити от физически лица, нерегистрирани като земеделски стопани, получени под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, от Европейския фонд за развитие на селските райони и от държавния бюджет се удържа и внася от администратора на съответната помощ в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиването на дохода.

.......................................................................................................................

Доходи, които се облагат с окончателен данък

Определяне на окончателен данък

Данъчни ставки

Внасяне

Деклариране

Преизчисляване на окончателен данък по чл. 37 от ЗДДФЛ

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация