Преизчисляване на окончателен данък по чл. 37 от ЗДДФЛ

Чуждестранно физическо лице, което е местно лице за данъчни цели на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, има право да избере да преизчисли окончателния данък за доходите по чл. 37 от ЗДДФЛ. Когато чуждестранното лице избере да преизчисли окончателния данък, преизчислението се извършва за всички придобити от лицето доходи през годината, подлежащи на облагане с окончателен данък.

Когато чуждестранното лице избере да преизчисли окончателния данък за доходите по чл. 37 от ЗДДФЛ, преизчисленият данък е равен на данъка върху общата годишна данъчна основа или на данъка върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец, който би бил дължим за тези доходи, в случай че те са придобити от местно физическо лице.

Когато размерът на внесения окончателен данък за доходите по чл. 37 от ЗДДФЛ превишава размера на преизчисления данък за същите доходи, разликата подлежи на възстановяване до размера на окончателния данък, който чуждестранното лице не може да приспадне от дължимия данък върху тези доходи в държавата, където лицето е местно за данъчни цели.

Изборът за преизчисляване на окончателния данък по чл. 37 от ЗДДФЛ се упражнява чрез подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, където се включват и всички други доходи, подлежащи на деклариране от чуждестранното физическо лице.

Редът за преизчисляване на окончателния данък не се прилага в случаите, когато чуждестранното лице е местно лице за данъчни цели на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, която не е държава - членка на Европейския съюз, с която Република България:

1. няма влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, или

2. има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, в която не е предвидено:

a) обмен на информация, или

б) сътрудничество при събирането на данъци.

.......................................................................................................................

Доходи, които се облагат с окончателен данък

Определяне на окончателен данък

Данъчни ставки

Срокове за внасяне

Внасяне

Деклариране

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация