Дерегистрация по инициатива на регистрираното лице, когато е налице основание за това - задължителна или по избор.

1.1. Основания за задължителна дерегистрация (чл. 107 от ЗДДС):

 • Заличаването на едноличния търговец от търговския регистър, освен ако:
  • лицето подлежи на задължителна регистрация по реда на чл. 96, ал. 1 за облагаемия оборот за извършените от него доставки, представляващи независима икономическа дейност, или ако са налице основанията по чл. 108, ал. 2;
  • не са налице условията по буква "а" и лицето в 14-дневен срок от вписване на заличаването в търговския регистър подаде в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) заявление за регистрация, в което заявява продължаване на регистрацията при условията на чл. 100, ал. 1.
 • Прекратяването на лицето в случаите на:
  • прекратяване на юридическо лице - търговец, със или без ликвидация;
  • прекратяване на кооперацията;
  • прекратяване на юридическо лице, което не е търговец;
  • прекратяване на неперсонифицираното лице или осигурителната каса.
 • Прекратяването на дейността на търговски дружества и кооперации на 1 януари 2012 г. съгласно § 5, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за търговския регистър и и този на юридическите лица с нестопанска целкакто и заличаването на клоновете на чуждестранни търговци съгласно ал. 1 на същия параграф е основание за задължителна дерегистрация по чл. 107, т. 4 от ЗДДС;
 • Регистрация по чл. 96, 97, 98, чл. 100, ал. 1 и 3 и чл. 154 или регистрация в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза или на режим в Съюза - за регистрирано на основание чл. 97б лице.

1.2. Основания за дерегистрация по избор (чл. 108 от ЗДДС) възниква:

 • За лице, регистрирано на основание задължителна регистрация (по общия ред, при доставки на стоки с монтаж и инсталиране, дистанционни продажби с предмет на доставката - акцизни стоки по чл. 20, ал. 4 от ЗДДС) или регистрация по избор (чл. 100, ал. 1 от ЗДДС), когато отпадне съответното основание за задължителна регистрация. Лица, регистрирани по избор, нямат право да прекратят регистрацията си по-рано от 24 месеца, считано от началото на календарната година, следваща годината на регистрацията по този закон.
 • За лице, регистрирано на основание дистанционни продажби (чл. 98, ал. 2 и чл. 100, ал. 3 от ЗДДС), когато за всяка от двете календарни години преди текущата година сумата на данъчните основи на извършените доставки при условията на дистанционна продажба на територията на страната (без доставките на акцизни стоки) не надвишава 70 000 лева и към датата на подаване на заявлението за дерегистрация не е налице основание за задължителна регистрация.
 • За лице регистрирано на основание вътреобщностно придобиване (ВОП) (чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от ЗДДС), когато за предходната календарна година сумата на данъчните основи на облагаемите ВОП, с изключение на нови превозни средства и акцизни стоки, не надвишава 20 000 лева и  към датата на подаване на заявлението за дерегистрация не е налице основание за задължителна регистрация.
 • За лице, регистрирано на основание чл. 97а, когато към датата на подаване на заявлението за дерегистрация не е налице основание за задължителна дерегистрация, в сила от 01.01.2010 г.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация