Дерегистрация по инициатива на органа по приходите, когато:

2.1. е установил основание за задължителна дерегистрация:

 • смъртта на физическото лице;
 • смъртта на физическото лице - едноличен търговец със или без заличаване от търговския регистър;
 • при прекратяване на юридическо лице без ликвидация или на неперсонифицирано дружество, или на осигурителна каса.

2.2. установи, че лицето не е изпълнило в срок задължението си за подаване на заявление за дерегистрация по чл. 109, ал. 1 от ЗДДС;

2.3. е установил някои от следните данъчни нарушения (чл. 176 от ЗДДС):

 • лицето не може да бъде открито на посочения от него адрес за кореспонденция по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
 • лицето промени адреса си за кореспонденция и не уведоми по предвидения за това ред;
 • лицето системно не изпълнява задълженията си по този закон;
 • лицето има данъчни задължения, общата стойност на които надхвърля стойността на активите му, намалена с неговите задължения.
 • не представи или не осигури достъп до издадени или съставени от него оригинални счетоводни документи, изискани от орган по приходите, освен ако документите са загубени или унищожени, за което лицето е уведомило органите по приходите (в сила от 01.01.2013 г.). 

Процедура за дерегистрация

1. Дерегистрация по инициатива на лицето

 • Лицето подава заявление за дерегистрация в компетентната ТД на НАП в 14-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство, съставляващо основание за задължителна дерегистрация по чл. 107 от ЗДДС.
 • Регистрираното лице само избира кога да подаде заявление за дерегистрация, в случай че е налице условие за дерегистрация по избор по чл. 108 от ЗДДС.
 • Заявлението трябва да съдържа основанието за дерегистрация, както и следните документи:

1) справка за облагаемия оборот по месеци - за последните 12 месеца преди текущия;

2) справка за общата сума на облагаемите вътреобщностни придобивания за предходната и текущата години, с изключение на придобиването на нови превозни средства и на акцизни стоки;

3) справка за общата сума на данъчните основи на доставките при условия на дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на страната, с изключение на доставките на акцизни стоки, за текущата година и за всяка една от двете календарни години преди текущата;

4) удостоверението(ята) за регистрация по ЗДДС.

Лицето има право на дерегистрация по избор, ако са изминали 12 последователни месеца след месеца на регистрацията по реда на чл. 132, ал. 1 от ЗДДС, при условие че не подлежи на задължителна регистрация (чл. 77, ал. 6, ДВ, бр. 39, в сила от 15.04.2008 г.) .

В срок 7 дни от постъпване на заявлението органът по приходите извършва проверка на основанието за дерегистрация.

В срок 7 дни от приключване на проверката органът по приходите издава акт, с който извършва или мотивирано отказва да извърши дерегистрацията.

Дата на дерегистрацията за случаите, в които лицето е престанало да съществува, съответно е прекратило дейността, дата на дерегистрация е датата, на която лицето е прекратено, а за останалите случаи на дерегистрация се прилага общият принцип - дата на дерегистрацията е датата на връчване на акта (чл. 109, ал.6 и ал. 7, ДВ, бр. 113, в сила от 01.01.2008 г.).

Определяне на задълженията за последния данъчен период (чл. 111 от ЗДДС).

Към датата на дерегистрацията се приема, че лицето извършва доставка по смисъла на закона на всички налични стоки и/или услуги, за които е ползвало изцяло или частично данъчен кредит (чл. 111, ал. 1, ДВ, бр. 108, в сила от 19.12.2007 г.) и които са:

 1. активи по смисъла на Закона за счетоводството или
 2. активи по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане, различни от тези по т. 1.

Не се облагат активите при:

 1. дерегистрация поради смърт на физическо лице, което не е едноличен търговец;
 2. смърт на регистрирано по този закон лице - едноличен търговец, ако предприятието на лицето е поето по наследство или по завет от лице, което е регистрирано по този закон, или се регистрира в срок 6 месеца от датата на смъртта - само за наличните стоки към датата на регистрацията;
 3. преобразуване на регистрирано юридическо лице, ако новообразуваното или правоприемащото лице е регистрирано по този закон или се регистрира по реда и в срока по чл. 132 от ЗДДС - само за наличните стоки към датата на регистрация;
 4. за наличните активи - публична държавна или публична общинска собственост;
 5. дерегистрация по чл. 176 и последваща регистрация на лицето в рамките на един данъчен период – за стоките и услугите, които са били налични, както към датата на дерегистрация, така и към датата на последващата регистрация (в сила от 01.01.2012 г.).

Със справка-декларацията за последния данъчен период лицето подава протокол-опис за начисляване на данък за наличните активи, за които е приспаднат данъчен кредит по образец - приложение № 9 от ППЗДДС. Данъкът се включва в дневника за продажбите и в справката-декларация за последния данъчен период.

Когато към датата на дерегистрация лицето е в процедура по приспадане по реда на чл. 92, се приема, че към тази дата двата едномесечни периода са изтекли (в сила от 01.01.2010 г.).

2. Дерегистрация по инициатива на органа по приходите:

Регистрацията се прекратява с издаване на акт за дерегистрация.

Актът не се връчва на лицето, а датата на дерегистрацията е датата на възникване на съответното обстоятелство:

 • при смърт на физическо лице;
 • при смърт на физическото лице - едноличен търговец със или без заличаване от търговския регистър;
 • при регистрация по чл. 96, 97, 98, чл. 100, ал. 1 и 3 и чл. 154 или регистрация в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза или на режим в Съюза - за регистрирано на основание чл. 97б лице.
 • при прекратяване на юридическо лице без ликвидация или на неперсонифицирано дружество, или на осигурителна каса.
 • когато лицето не е изпълнило в срок задължението си за подаване на заявление за дерегистрация - при заличаване на ЕТ от търговския регистър или при прекратяване на ЮЛ с ликвидация.

По инициатива на органа по приходите се прекратява регистрацията във връзка с установени данъчни нарушения по чл. 176 от ЗДДС, като дата на дерегистрацията е датата на връчване на акта, т.е. прилага се общото правило (чл. 110, ал. 1, т. 3 и ал. 2, ДВ бр.108, в сила от 19.12.2007 г.).

В сила от 01.01.2010 г. компетентен орган по приходите може да откаже да регистрира или да прекрати регистрацията на лице, което:

 • има публични задължения, събирани от Националната агенция за приходите, общата стойност на които надхвърля стойността на активите му, намалена с неговите задължения;
 • не посочи електронен адрес за кореспонденция за период, по-дълъг от три месеца от възникване на задължението за уведомяване.

В сила от 01.01.2013 г. компетентен орган по приходите може да откаже да регистрира или да прекрати регистрацията на лице, което:

 • не представи или не осигури достъп до издадени или съставени от него оригинални счетоводни документи, изискани от орган по приходите, освен ако документите са загубени или унищожени, за което лицето е уведомило органите по приходите.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация