Фискален контрол при вътреобщностно придобиване на високо рискови стоки

След влизане на транспортното средство на територията на страната на фискален контролен пункт органът по приходите има право да спре транспортното средство, да извърши проверка дали превозваната стока е стока с висок фискален риск, да провери самоличността на водача и на лицето, придружаващо стоката, да провери документите, придружаващи стоката, да извърши оглед на стоката и да постави технически средства за контрол /ТСК/ на транспортното средство и печат/щемпел с надпис "висок фискален риск - вътреобщностно придобиване" върху превозния документ.

Поставяне на технически средства за контрол /ТСК/

За поставените ТСК се съставя протокол за фискален контрол, екземпляр от който се предоставя на водача на транспортното средство и на лицето, придружаващо стоката. В протокола се отразяват всички факти и обстоятелства от извършения фискален контрол.

В регистър "Фискален контрол" се въвежда данни за:

 1. Изпращача на стоката;
 2. Получателя на стоката;
 3. Вида и количеството на стоката;
 4. Мястото на получаване/разтоварване на стоката;
 5. Датата и очаквания час на получаване/разтоварване на стоката;
 6. Контролния номер на поставените технически средства за контрол;
 7. Датата и часа на поставяне на техническите средства за контрол;
 8. Номера и датата на протокола;
 9. Други данни от протокола.

Отстраняване на технически средства за контрол /ТСК/

ТСК се отстраняват на мястото на получаване/разтоварване на стоката не по-късно от 4 часа от заявения от водача/лицето, придружаващо стоката, час, а когато е подадено искане по образец, отстраняването на ТСК се извършва не по-късно от 24 часа от подаване на искането.

След отстраняване на ТСК, служител на НАП изготвя протокол, екземпляр от който се връчва на водача и получателя/купувача или на негов упълномощен представител. Отделно от това, за извършените други проверки се издава друг протокол, който се връчва на получателя/купувача. В този протокол се отразяват резултатите от проверката за съответствието или несъответствието между вида и количеството на стоката по придружителни документи, установени при поставяне на ТСК или декларирани от водача на транспортното средство/лицето, придружаващо стоката, и действителния вид и количество на стоката на мястото на нейното получаване/разтоварване.

Предприети действия за обезпечаване на доказателствата

При предприети действия за обезпечаване на доказателства органът по приходите освобождава стоката само след предоставяне на обезпечение в размер на данъчните задължения, които биха могли да възникнат в резултат на несъответствието, но не по-малко от 30 на сто от пазарната стойност на несъответстващата стока по вид и количество. Обезпечението може да бъде в пари или безусловна и неотменяема банкова гаранция.

Органът по приходите, отстранил ТСК, въвежда в регистър "Фискален контрол" данни за:

 1. Датата и часа на отстраняване на ТСК;
 2. Номерата и датите на протоколите;
 3. Други данни от протоколите;
 4. Размера на наложеното обезпечение.
 • За връзка със звеното по фискален контрол: 
 • +359 2 9859 6809
 • 0700 18 700/меню 7
 • E-mail [email protected]

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация