Електронни съобщения за нововъзникнали неплатени публични задължения

От 06.11.2017 г. НАП стартира автоматично изпращане на електронни персонализирани съобщения до своите клиенти, които не са заплатили публичните си задължения в сроковете за доброволно изпълнение. Това е нов партньорски подход, чиято цел, на първо място, е да се повиши информираността на лицата относно наличните им задължения, а на следващо място - да се стимулират лицата да погасяват задълженията си в кратки срокове.

Електронните съобщения се изпращат както до лица с просрочени задължения, чийто взискател е НАП – за данъци, задължителни осигурителни вноски, в това число и за авансови плащания, така и до лица, които имат установени публични задължения от т.нар. „външни“ за НАП взискатели – органи на държавна власт (министерства, агенции, комисии, общини и др.), включително и органите на съдебна власт.

Задълженията, за които се изпращат съобщения, са нововъзникнали след 01.10.2017 г. (декларирани/установени с ревизионен акт или предадени от друг орган за събиране в НАП след тази дата).

Електронните съобщения са с различно съдържание и се изпращат до лица, декларирали пред НАП електронни адреси. Съобщенията не са под формата на прикачен файл. 

Съдържание на електронните съобщения:

Електронните съобщения се изпращат от електронен адрес [email protected] на НАП. Те не съдържат информация за размера на задълженията и се изпращат без значение от неговата стойност.

В съобщенията е включена информация за:

1. номер на протокол, с който са подадени декларациите - само за задължения, декларирани с декларации обр. 6 или определени въз основата на данните в обр. 1 и обр. 5 (авансови вноски за задължителни осигурителни вноски за самоосигуряващи се лица)

2. документа, с който е определено задължението, както следва:

  • вид на документа (съответното изпълнително основание) - например декларация-образец 6, наказателно постановление, фиш/електронен фиш, ревизионен акт и др.
  • номер и дата на документа - това е номер на документа, с който е декларирано/установено задължението. Следва да се има предвид, че по отношение на подадени декларации обр.1, 5 и 6, посоченият номер на документа се различава от номера на протокола, получен от лицето след подаване в НАП на съответните декларации.
  • период – периодът, за който се отнася задължението;
  • вид на задължението – например: данък върху доходите на физически лица, данък върху добавената стойност, фонд „Държавно обществено осигуряване“, такса, глоба и др.;
  • органът, пред който е декларирано задължението или е издал акт за установяването му – например: Национална агенция за приходите (НАП), Главна дирекция „Национална полиция“, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и други;

3. данни за вид сметка за плащане – с оглед улесняване на клиентите на НАП за правилното индивидуализиране на вида сметка, по която следва да се плащат задълженията, е посочен код (7301, 7315, 7316, 7318 и 1722) на съответната сметка. Описание и връзка между съответния код и вида на сметката, по която следва да се извърши плащането на публичното задължение, се съдържа в текстовата част на имейла. Посоченият код има изцяло информативен характер и не се записва във вносната бележка/платежното нареждане.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация