Какви публични задължения събира НАП?

НАП събира следните публични задължения, които не са погасени в срока за доброволно изпълнение (чл. 162 от ДОПК):

  • декларирани в НАП или установени с ревизионни актове или наказателни постановления от органи на НАП – например: републикански данъци на физически лица или юридически лица (данък върху доходите, данък печалба, данък върху добавената стойност и др.), задължителни осигурителни вноски, глоби и имуществени санкции и др.;
  • установени от други органи на държавна или общинска власт в Република България ( от т.нар. „външни“ за НАП публични взискатели) като общини, министерства, агенции, комисии и инспекции, съдилищата и прокуратурите и мн. др., които са предадени за събиране от НАП, - например : общински данъци и такси;  държавни и съдебни такси; мита, акцизи,  глоби и имуществени санкции и др.;
  • установени от органи на държави - членки на Европейския съюз, по решения на Европейската комисия, Съвета на Европейския съюз, Съда на Европейските общности и Европейската централна банка, които са предявени за събиране от НАП.