Какво следва в случай, че не заплатя задълженията си в срок?

  1. За Вашите задължения ще бъде образувано изпълнително дело;
  2. Върху имуществото Ви ще бъдат наложени обезпечителни мерки;
  3. Имуществото Ви ще бъде предмет на принудително изпълнение.

В случай, че задълженията Ви надхвърлят 5000 лв. и не представите съответното обезпечение, служителите на НАП може:

  • да уведомят органите, които по силата на нормативни актове са Ви издали лицензии и разрешения за извършвани от Ваша страна определени стопански дейности (за които се изисква удостоверяване на липса на публични задължения към държавата);
  • да Ви включат в съобщение за длъжниците, неплатили в срок задълженията си, поставено на видно място в офисите на НАП;
  • да Ви включат в списъци на длъжници, неплатили в срок задълженията си, които  се разгласяват чрез бюлетин или средствата за масово осведомяване.