Често задавани въпроси и техните отговори

1.  Ще бъде ли променен срокът за деклариране и внасяне на дължимия ДДС?

Не. Срокът за деклариране и внасяне на данък върху добавената стойност няма да бъде променян.

2.  Ще бъдат ли променени сроковете за внасяне на задължителни осигурителни вноски?

Сроковете за внасянето на задължителните осигурителни вноски от осигурителите няма да бъдат променени с оглед запазване правата на осигурените и гарантиране своевременното изплащане на дължимите осигурителни престации, включително пенсии и обезщетения за временна неработоспособност и обезщетения за безработица. Запазват се сроковете за внасяне и на месечните авансови вноски от самоосигуряващите се лица. Окончателните осигурителни вноски се внасят от самоосигуряващите се в сроковете за подаване на годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.  

3.  Ако декларацията за облагане с корпоративни данъци е вече подадена, ще има ли отсрочка за плащането на данъка?

Да, срокът за плащане на корпоративния данък по годишните декларации ще бъде удължен и за вече подалите ги.

4.  Как да получа удостоверение, че нямам задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски в периода на извънредната епидемична обстановка?

Можете да поискате издаване на удостоверение за наличие или липса на публични задължения и по електронен път, използвайки своя ПИК или КЕП. Влезте в портала за е-услуги на НАП  https://inetdec.nra.bg/  и подайте „Искане за издаване на документ“, отбелязвайки, че ви е необходимо удостоверение за наличие или липса на задължения. Издаденото и подписано с електронен подпис удостоверение ще ви бъде изпратено на имейла, посочен за контакт във връзка с електронните услуги на НАП. Електронно подписаният документ може да бъде представен пред институцията или организацията, която ви го изисква. Издаденият и подписан с КЕП от орган по приходите документ може  да бъде изпратен по електронен път и директно на институцията или организацията, която ви го изисква, при изрично посочване на имейл адрес, на който да бъде изпратен.  

5.  Как да възстановя прекъснати здравноосигурителни права в периода на извънредна епидемична обстановка?

Ако здравноосигурителните ви права са били прекъснати поради невнесени вноски, можете да подадете декларация образец 7 и да платите дължимите здравни вноски онлайн. Подробности можете да прочетете тук:(https://nap.bg/page?id=350). Актуализираният ви здравноосигурителен статус ще стане видим в електронната справка на сайта на НАП до  полунощ в деня, в който плащането постъпи в НАП.

Ако възстановявате здравно осигурителни права на друго основание (например сте редовен студент в чужбина, били сте осигурени в страна-членка на ЕС и др.) и се налага представяне на документи пред НАП, можете да ги изпратите сканирани по електронната поща на офиса на приходната агенция по постоянен адрес. Вижте телефони и имейли на офисите на НАП - https://nap.bg/page?id=24

6.  Как да подам декларация за доходите без да посещавам офис на НАП, ако нямам ПИК или електронен подпис?

Можете да попълните декларацията с баркод - https://www.nap.bg/document?id=19742, да я разпечатате и да я изпратите по пощата с препоръчано писмо до офиса на НАП по постоянния ви адрес. 

7.  Мога ли да получа ПИК дистанционно, без да посещавам офис на НАП?

Не. Издаването на ПИК изисква лично посещение в офиса на НАП от лицето или упълномощен от него с нотариално заварено пълномощно. До преустановяване на извънредната епидемична обстановка, ви препоръчваме да не посещавате офиси на НАП, освен ако не е наложително.

8.  Как мога да проверя в кой фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване (фонд за втора пенсия) съм по време на извънредата епидемична обстановка?

Можете да проверите в кой фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) участвате без лично посещение в офис на НАП. Това става или с обаждане на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700, или в портала за е-услуги  https://inetdec.nra.bg/ с ПИК, или електронен подпис.

Въпроси и отговори, свързани със сроковете за подаване на годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за 2019

1. Какъв е срокът за подаване на годишната данъчна декларация и съответно за внасяне на дължимия данък от физически лица, които не извършват стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, в т.ч. еднолични търговци (ЕТ), както и земеделски стопани, и са получили през 2019 г. доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, например: наем, свободна професия, граждански договор и др.? Какъв е срокът за ползване на отстъпка при плащане на данъка за тези лица?

Срокът за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. и внасяне на данъка върху общата годишна данъчна основа е 30 април 2020 г. Срокът за ползване на отстъпка е 31 март 2020 г. 

2. Как мога да подам годишната си данъчна декларация?

Годишната си данъчна декларацията можете да подадете по електронен път с ПИК, издаден от НАП или с електронен подпис, да я изпратите с пощенски куриер до обслужващия Ви офис на НАП, да я подадете в пощенска станция или на място в обслужващия Ви офис на НАП.

Важно Самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО, подават декларацията само по електронен път.

3. При подаване на годишната данъчна декларация следва ли да прилагам служебни бележки за получените доходи по трудови и граждански договори?

Служебни бележки не се прилагат към декларацията. При подаване на декларацията по електронен път в нея могат да се заредят данните, подадени в НАП от платците на доходите и изплатените доходи от Държавен фонд „Земеделие“.

4. Какъв е срокът за подаване на годишната данъчна декларация за 2019 г. за физическите лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, в т.ч. еднолични търговци (ЕТ), както и земеделски стопани, когато са избрали да се облагат като еднолични търговци?

30 юни е срокът за деклариране и внасяне на данъка върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ, определен в Приложение № 2 на  годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г.

5. Физическите лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, в т.ч. еднолични търговци (ЕТ), както и земеделски стопани, когато са избрали да се облагат като еднолични търговци, прилагат реда за внасяне на авансови вноски по ЗКПО. Какъв е срокът за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. за частта за авансовите вноски?

Лица,  извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, в т.ч. еднолични търговци (ЕТ), както и земеделски стопани, когато са избрали да се облагат като еднолични търговци, прилагат реда за внасяне на авансови вноски по ЗКПО.  Авансовите вноски се декларират с подаване на годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за 2019 г. в срок до  30.04.2020 г. Предвид това, че срокът за деклариране на получените доходи от тези лица за 2019 г. е  30.06.2020 г.

В този случай декларацията следва да бъде попълнена по следния начин:

-          Данни за декларатора /Образец 2001/

-          В част III на образец 2001 се избира Приложение № 2 

-          В Приложение № 2 се попълват само Част I, Част II и Част IX.

6. Когато едно физическо лице през 2019 г. е реализирало доходи от стопанска дейност като търговец (това могат да бъдат лицата, които попълват Приложение № 2 или Приложение № 7), както и доходи например от наеми и извънтрудови правоотношения, в какви срокове лицето следва да подаде годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. и да заплати дължимите от него данъци?

В срок до 30 юни 2020 г. лицето има задължение да подаде годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. за получените доходи от стопанска дейност като търговец и в същия срок да внесе дължимия данък за довнасяне данък, определен в Приложение № 2. Декларирането ще стане като лицето включи всички доходи в годишната данъчна декларация, включително и тези, които вече е декларирало в първата подадена декларация.

 

Въпроси и отговори за срокове за деклариране и внасяне на окончателни осигурителни вноски от самоосигуряващи се

1. В какъв срок самоосигуряващо се лице, което е получило доходи, едновременно като упражняващо личен труд в качеството си на собственик на ЕООД и като Едноличен търговец (ЕТ), трябва да направи годишното изравняване на осигурителния доход, да внесе окончателните осигурителни вноски е да подаде Декларация обр.№6?

Самоосигуряващо се лице,  получило доходи през 2019 г. за повече от една дейност в това си качество, ако всеки от който е с различен срок за деклариране с годишната данъчна декларация (до 30 април за доходите като собственик на ЕООД и съответно до 30 юни за доходите като ЕТ) следва, да определи окончателния размер на осигурителния доход, сроковете за внасяне на окончателните осигурителни вноски и сроковете за подаване на декларация обр. № 6 съобразно тази от дейностите като самоосигуряващо се лице, за която са внасяни авансовите осигурителни вноски. При това обстоятелство са възможни:

  • В случай, че самоосигуряващото се лице е избрало да внася авансовите осигурителни вноски чрез ЕТ следва да определи окончателните осигурителни вноски с годишната данъчна декларация, която подава в срок до 30 юни (и в която са включени всички доходи от различните дейности като самоосигуряващо се лице). В същия срок се подава Декларация обр. № 6 и се внасят окончателните осигурителни вноски.
  • Ако самоосигуряващото се лице е избрало се осигурява авансово през годината като собственик на ЕООД, доходите от която дейност се декларират до 30 април, то в същия срок самоосигуряващото се лице следва да направи годишно изравняване на осигурителния доход (само за облагаемите доходи от тази дейност), да подаде декларация обр. №6 и да внесе дължимите окончателни осигурителни вноски. Не по-късно от 30 юни следва да се извърши повторно определяне на окончателният размер на осигурителния доход въз основа на всички доходи за годината. В посоченият срок следва да се подаде и нова декларация обр. №6, за разликата (при наличие на такава), с която се увеличава размерът на вече декларираното задължение за осигурителни вноски и същите да се внесат.

 

Въпроси и отговори на Европейската комисия за освобождаване от вносни мита и от ДДС при внос на стоки, необходими за борбата срещу COVID-19 през 2020 г.

 

 

 

 

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация