Въпроси и отговори за сроковете за подаване на годишна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за 2019

1. Какъв е срокът за подаване на годишната данъчна декларация и съответно за внасяне на дължимия данък от физически лица, които не извършват стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, в т.ч. еднолични търговци (ЕТ), както и земеделски стопани, и са получили през 2019 г. доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, например: наем, свободна професия, граждански договор и др.? Какъв е срокът за ползване на отстъпка при плащане на данъка за тези лица?

Срокът за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. и внасяне на данъка върху общата годишна данъчна основа е 30 април 2020 г. Срокът за ползване на отстъпка е 31 март 2020 г., в случай, че декларация е подадена по електронен път до 31 март 2020 г., данъкът за довнасяне е внесен в същия срок и лицето няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията.

2. Как мога да подам годишната си данъчна декларация?

Годишната си данъчна декларацията можете да подадете по електронен път с ПИК, издаден от НАП или с електронен подпис, да я изпратите с пощенски куриер до обслужващия Ви офис на НАП, да я подадете в пощенска станция или на място в обслужващия Ви офис на НАП.

Важно Самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО, подават декларацията само по електронен път.

3. При подаване на годишната данъчна декларация следва ли да прилагам служебни бележки за получените доходи по трудови и граждански договори?

Служебни бележки не се прилагат към декларацията. При подаване на декларацията по електронен път в нея могат да се заредят данните, подадени в НАП от платците на доходите и изплатените доходи от Държавен фонд „Земеделие“.

4. Какъв е срокът за подаване на годишната данъчна декларация за 2019 г. за физическите лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, в т.ч. еднолични търговци (ЕТ), както и земеделски стопани, когато са избрали да се облагат като еднолични търговци?

30 юни е срокът за деклариране и внасяне на данъка върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ, определен в Приложение № 2 на  годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г.

5. Кога трябва да подадат годишната данъчна декларация за 2019 г. физическите лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, в т.ч. еднолични търговци, както и земеделски стопани, когато са избрали да се облагат като еднолични търговци, в случай че желаят да ползват отстъпка в размер на 5 на сто от дължимия данък?

Годишната данъчна декларация следва да се подаде по електронен път в срок до 1 юни 2020 г. и в този срок трябва да се внесе данъка за довнасяне, определен на ред 19 в Част IV в Приложение № 2.

6. Физическите лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, в т.ч. еднолични търговци (ЕТ), както и земеделски стопани, когато са избрали да се облагат като еднолични търговци, прилагат реда за внасяне на авансови вноски по ЗКПО. Какъв е срокът за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. за частта за авансовите вноски?

Лица,  извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, в т.ч. еднолични търговци (ЕТ), както и земеделски стопани, когато са избрали да се облагат като еднолични търговци, прилагат реда за внасяне на авансови вноски по ЗКПО.  Авансовите вноски се декларират с подаване на годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за 2019 г. в срок до  30.04.2020 г. Предвид това, че срокът за деклариране на получените доходи от тези лица за 2019 г. е  30.06.2020 г., то в срока до 30.04.2020 г. същите могат  да декларират в тази част от годишната данъчна декларация само авансовите вноски по реда на ЗКПО, в случай че имат задължение да правят такива, а впоследствие да декларират получените доходи от тази дейност.

В този случай декларацията следва да бъде попълнена по следния начин:

-          Данни за декларатора /Образец 2001/

-          В част III на образец 2001 се избира Приложение № 2 

-          В Приложение № 2 се попълват само Част I, Част II и Част IX.

7. Как да променя преди 30 април 2020 г. размера на авансовите вноски, които съм декларирал в подадената от мен годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. като ЕТ (или като земеделски стопанин, който е избрал да се облага като ЕТ)?

В случай, че е подадена годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. от физическите лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, в т.ч. еднолични търговци (ЕТ), както и земеделски стопани, когато са избрали да се облагат като еднолични търговци преди 30 април 2020 г. и в нея са декларирали авансовите вноски по реда на ЗКПО, лицата могат да правят промяна на авансовите вноски с декларацията по чл.88 от ЗКПО в срок до 30 април 2020 г.

8. Когато едно физическо лице през 2019 г. е реализирало доходи от стопанска дейност като търговец (това могат да бъдат лицата, които попълват Приложение № 2 или Приложение № 7), както и доходи например от наеми и извънтрудови правоотношения, в какви срокове лицето следва да подаде годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. и да заплати дължимите от него данъци?

В този случай лицето следва да подаде годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ с попълнени Приложение № 4 (за доходи от наем) и Приложение № 3 (за доходи от друга стопанска дейност) в срок до 30 април 2020 г. Дължимият данък върху общата годишна данъчна основа по декларацията също следва да бъде внесен до 30 април 2020 г. В тази декларация лицето попълва и частта за авансовите вноски по реда на ЗКПО, в случай че има задължение да прави такива.  

В срок до 30 юни 2020 г. лицето има задължение да подаде годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. за получените доходи от стопанска дейност като търговец и в същия срок да внесе дължимия данък за довнасяне данък, определен в Приложение № 2. Декларирането ще стане като лицето включи всички доходи в годишната данъчна декларация, включително и тези, които вече е декларирало в първата подадена декларация.

Повече информация за сроковете за деклариране и плащане към бюджета, вижте в Становище №20-00-71/21.04.2020 г. относно срокове за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и прилагане на чл. 6, ал. 9 от КСО

 

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация