Въпроси и отговори на Европейската комисия за освобождаване от вносни мита и от ДДС при внос на стоки, необходими за борбата срещу COVID-19 през 2020 г.

 1. Какви стоки могат да се ползват от освобождаването?

Комисията публикува примерен списък със стоки, за които държавите членки могат да вземат решение да бъдат внасяни без да бъдат облагани с вносни мита и ДДС, съгласно Решение на Комисията (ЕС) 2020/491.  

Примерен списък на продукти, които да бъдат освободени от вносни мита и ДДС

Списъкът е базиран на съществуващия списък на Световната митническа организация за медицинските доставки във връзка с COVID-19 и на най-често посочваните продукти в подадените от държавите членки искания за освобождаване от вносни мита/ДДС.

Списъкът е предназначен да служи като насоки за държавите членки, но не е изчерпателен и оставя възможност на държавите членки да действат в съответствие с конкретните национални нужди. Държавите членки са компетентни да определят вида стоки, за които ще се прилага освобождаването от вносни мита и ДДС. Държавите членки трябва впоследствие да докладват тази информация на Комисията (вижте също точка 8).

За повече информация, можете да видите Нота с насоки за ДДС третиране на доставки на стоки, необходими за борбата с пандемията от COVID-19

2. Какви са ставките на митата и ДДС при такъв внос?

Примерният списък, публикуван от Комисията, съдържа съответния процент от митото, когато е приложимо (значителна част от тези стоки не подлежи на мита при внос при нормални обстоятелства) за всяка стока.

Що се отнася до ДДС, за повечето от тези стоки се прилага стандартната ставка на ДДС. Списък на ставките на ДДС в държавите членки е на разположение на уебсайта на ГД ДОМС.

3. Необходимо ли е митническата декларация да съдържа специален процедурен код за това освобождаване?

Допълнителният процедурен код C26 („Стоки, внесени за жертвите и пострадалите от бедствия – член 74 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета“) следва да бъде деклариран в DE 1/11 от митническата декларация за внос (Допълнителен режим – Дял II от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията).

Освен това, декларацията за допълнителната единица (брой артикули) в DE 6/2 е силно препоръчителна, за да може да се изпълнят задълженията за докладване, посочени в член 2, буква б) от решението.

В допълнение, когато митото за най-облагодетелствана нация е 0 % и следователно не се изисква освобождаване от (митническото) задължение, трябва да се декларира допълнителен код на национална процедура, с който се изисква освобождаване от ДДС. Това ще улесни задълженията за докладване.

4. Кои организации могат да се възползват от освобождаването? 

Освобождаването от вносни мита и освобождаването от ДДС се прилагат за стоки, внесени от или от името на:

- държавни организации (държавни органи, публични органи и други публичноправни организации, включително болници, правителствени организации, общини/градове, местни власти и т.н.)

- благотворителни или филантропски организации, одобрени от компетентните органи на държавите членки.

По принцип, когато дружество (публично или частно) внася стоките в непосредствена полза на организациите, упълномощени да използват това освобождаване от компетентните органи в държавата членка, този внос ще бъде обхванат от настоящото решение. Компетентните национални органи ще предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че стоките, внесени по правилата за освобождаване от вносни мита и освобождаване от ДДС, всъщност се доставят на организации, които отговарят на условията за освобождаване.

Комисията настоятелно препоръчва да се свържете с компетентните органи на държавите членки (вж. също точка 11), когато ще се осъществява внос, за който ще се решава дали изпълнява условията за освобождаване съгласно настоящото решение.

5. Как може моята организация да получи разрешение да бъде освободена от вносни мита и ДДС?

Държавите членки са компетентни да одобрят кои организации отговарят на условията за внос на стоки, които попадат в обхвата на освобождаването от вносни мита и освобождаване от ДДС.

Обикновено държавите членки разполагат с процедура, определяща как дадена организация може да бъде одобрена. Моля, свържете се с националните компетентни органи във всяка държава членка (вж. също точка 11).

6. Аз съм компания, която внася стоки, обхванати от решението Covid-19. След вноса те ще бъдат продадени на организация, одобрена от компетентните органи. Прилага ли се освобождаването от вносни мита и ДДС в тази ситуация?

Не, освобождаването не се прилага в тази ситуация. Това е нормален внос, при който са дължими мита (ако е приложимо) и ДДС. Следва да се отбележи, че ДДС върху вноса може да бъде приспаднат от компанията вносител. Последващата доставка до одобрената организация подлежи на облагане с ДДС по ставката за ДДС, приложима във всяка държава членка.

7. Прилага ли се освобождаването от вносни мита и освобождаването от ДДС, когато стоките се внасят за търговски цели, т.е. да се продават на клиенти?

Не. Освобождаването от вносните мита и освобождаването от ДДС не се прилагат за търговски внос, като описания в настоящия въпрос. То също не би се прилагало, когато частна компания внася предпазни материали за собствени нужди.

8. Какво трябва да направят държавите членки за прилагането на настоящото решение?

Компетентните органи в държавите членки следва да:

  • Определят стоките, за които се предоставя освобождаването от вносни мита и освобождаването от ДДС;
  • Одобрят организациите, които отговарят на условията за освобождаване от вносни мита и освобождаване от ДДС за вносни стоки:

          - държавни организации, включително държавни органи, публични органи и други публичноправни организации
          - други благотворителни или филантропски организации, одобрени от компетентните органи.

  • Да докладват на Комисията до 30 ноември 2020 г.:

           - естеството и количествата на различните стоки, освободени от вносни мита и ДДС с оглед на борбата с последиците от пандемията от COVID-19
          - одобрените организации за разпределение и предоставяне на тези стоки и
          - мерките, предприети за предотвратяване на използването на стоките за цели, различни от борбата с последиците от пандемията.

9. За какъв период се прилагат освобождаването от вносни мита и освобождаването от ДДС?

Освобождаването от вносни мита и освобождаването от ДДС се прилагат от 30 януари 2020 г. до 31 юли 2020 г., включително. Комисията счита, че производството на европейско равнище следва да бъде в състояние да покрие нуждите до този момент. Ако обаче положението не се е подобрило до 31 юли 2020 г., Комисията може да реши, като се консултира с държавите членки, да удължи срока на прилагане.

10.  Решението на Комисията беше публикувано на 3 април 2020 г., но моята организация вече осъществи внос на разрешените стоки преди тази дата. Мога ли да се възползвам от освобождаването от вносни мита и освобождаването от ДДС?

Ако организацията може да бъде одобрена за освобождаване от вносни мита и освобождаване от ДДС, съгласно настоящото решение, от компетентните органи в държавата членка, в която извършва дейност, вносът, осъществен преди 3 април 2020 г., считано от 30 януари 2020 г., също би могъл да отговаря на условията за освобождаване от вносни мита и освобождаване от ДДС. Компетентните органи на държавите членки, в които е осъществен внос, ще решат дали са изпълнени условията за освобождаване със задна дата съгласно настоящото решение.

11.  Кои са компетентните органи в държавите членки?

Контактите на националните митнически администрации на държавите-членки на ЕС могат да бъдат открити тук: 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/national-customs-websites_en. 

Контактите на националните данъчни администрации на държавите-членки на ЕС могат да бъдат открити тук:  https://ec.europa.eu/taxation_customs/national-tax-websites_en. 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация