Най-често задаваните въпроси и техните отговори във връзка с кандидатстване за подкрепа с оборотен капитал

Как да подам заявлението за получаване на подкрепа?

Заявлението си може да подадете, като използвате портала за електронни услуги на Национална агенция за приходите - https://inetdec.nra.bg/eservices.html и специалната електронна услуга на НАП: „Подаване на документи за подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“.

Ако сте юридическо лице и към момента имате достъп до електронните услуги на НАП с право за подаване на декларации и документи, Вие ще получите автоматично достъп до тази услуга.

Възможно ли е да се кандидатства директно през ИСУН?

Не. Кандидатстването по тази програма ще се извършва винаги чрез портала за е-услуги на НАП – като инструмент за идентифициране на лицето. След въвеждането на електронния подпис и данните към него, потребителят се пренасочва автоматично към ИСУН, където попълва заявлението.

Необходима ли е предварителна регистрация в ИСУН?

Не.

Имам ли право на помощ, ако притежавам повече обекти, но противоепидемичните мерки са засегнали дейността само на част от тях?

Да. Когато едно предприятие има повече от един обект (напр. един магазин в МОЛ и един извън МОЛ) и съгласно заповедите за противоепидемичните мерки е прекратена дейността на някои от тях (напр. на магазините в МОЛ-ове), то се подава заявление за подпомагане само на обектите, които са с преустановена дейност, като се посочват данните само за тези обекти (оборот и код на икономическата дейност на извършваната във всеки от тях икономическа дейност).

В случай че обектът е затворен със заповед на общински щаб, ще мога ли да кандидатствам за безвъзмездна помощ?

Не. Заповедите на местните щабове са извън приложното поле на тази програма. Тя има за цел компенсиране спирането и ограничаването на дейността само на обекти, които не са работили въз основа на въведените със заповеди на министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки.

Ще бъде ли извършвана проверка на кандидатите?

Да. НАП ще извърши автоматизирана проверка на данните в електронните заявления, както и последващи проверки след отпускането на средствата. Целта е да се гарантира, че финансовата подкрепа достига до тези, за които е предназначена. Ако бъде установено някакво несъответствие, кандидатът ще бъде уведомен по електронен път.

Кои са допустимите разходи, за които мога да използвам отпуснатата помощ?

Предоставените по схемата средства следва да бъдат използвани за покриване на текущите нужди на кандидатите и извършване на разходи за оперативен капитал. Това означава, че парите могат да се изразходват за суровини, материали, външни услуги – например наем, режийни (ток, вода) и възнаграждения. За направените разходи бенефициентът трябва да съхранява счетоводни документи и съответната одитна следа. Разходите за осигурителни вноски на служителите в засегнатите от противоепидемичните мерки обекти са допустими, за разлика от разходите за данъци и такси (вж. по-долу).

Примерни разходи и тяхната допустимост:

 1. Наем на помещение, в което се осъществява засегнатата от противоепидемичните мерки дейност - допустим
 2. Възнаграждение на персонала, включително възнаграждение на управителя по договор за управление и контрол – допустим
 3. Доставка на хранителни продукти, които ще бъдат вложени при приготвянето на ястия в ресторант – допустими.
 4. Доставка на електроенергия, топлоенергия и вода на засегнатите от противоепидемичните мерки обекти – допустим
 5. Доставка на хигиенни материали за почистване на засегнатия обект – допустим
 6. Ремонт на търговския обект – допустим
 7. Осигурителни вноски за персонала - допустим
 8. Покупка на кухненско оборудване на засегнат от мерките ресторант - недопустим
 9. Обслужване на банков кредит на юридическото лице със засегнат от противоепидемичните мерки обект – недопустим
 10. Плащане на данъчни задължения – недопустим
 11. Покупка на алкохол, предназначен за директна препродажба – недопустим. Разходът е допустим, ако алкохолът се влага в направата на коктейли например.

Кои разходи са недопустими?

Това са разходите, които не са пряко свързани с предоставяните продукт/услуга, за стоки за продажба, за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи и за краткотрайни активи, извън посочените в допустимите разходи. Недопустими са и разходите за суровини втора употреба, материали втора употреба и консумативи втора употреба.

Безвъзмездната подкрепа не може да бъде използвана и за разходи, финансирани с публични средства, както и за възстановяване на подкрепа, получена от финансови инструменти, финансирани с публични средства.

С предоставената помощ не могат да бъдат изплащани кредити, лихви по кредити, банкови такси и лизингови вноски. Недопустими са и разходи за възстановим ДДС и за данъци и такси.

Разходи за персонал при кандидати, които са получили публично финансиране за персонал през периода на допустимост на разходите (след 13.03.2020 г. и до крайната дата на изпълнение на заявлението за подкрепа), както и разходи за дейности, които са започнати и физически завършени или изцяло осъществени преди 13.03.2020 г., независимо дали всички свързани плащания са извършени, също не могат да бъдат покривани със средства по програмата.  

Недопустими още са средните разходи:

 • за подготовка на заявлението за подкрепа, управление и изпълнение на заявлението за подкрепа
 • посочените за недопустими съгласно Постановление  № 189 на Министерския съвет от 2016 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ);
 • които не попадат в обхвата на допустимите разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Подробно описание на видовете разходи и тяхната допустимост можете да видите в Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП и Условия за кандидатстване и условия за изпълнение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, утвърдени със Заповед №З-ЦУ-1853/23.12.2020

Какъв е кръгът на дейностите за покупко- проджаба на имоти, даване под наем и управление на имоти, допустими по тази програма?

Подкрепата чрез осигурен оборотен капитал е единствено за директно засегнатите бизнеси. Изискването по процедурата е кандидатите да са преустановили или ограничили дейността си в резултат на Заповеди с №№ РД-01-626/27.10.2020 г., РД-01-655/13.11.2020 г.,РД-01-677/25.11.2020 г. и РД-01-718/18.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването в търговските обекти, по отношение на които се заявява подкрепа, и да развиват основна или допълнителна икономическа дейност в един от допустимите по процедурата кодове/сектори, които по предложение на търговските центрове включват и:

68.10 „Покупка и продажба на собствени недвижими имот“;

68.2 „Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти";

68.32 Управление на недвижими имоти.

В случай че едно предприятие-кандидат не отговаря едновременно и на двете посочени изисквания, то се явява недопустим кандидат. Например, агенция за недвижими имоти, намираща се извън територията на затворен търговски център, е недопустим кандидат по процедурата, тъй като не е пряко засегната от горепосочените заповеди на Министъра на здравеопазването.

Означава ли това, че лице с недвижима собственост не само в МОЛ-ове, но например наемодател на ресторанти, центрове за обучение и други подобни има право на БФП?

Лице с недвижима собственост извън търговски център, засегнат от мерките, няма право на БФП. Този собственик не е пряко засегнат от заповедите, в качеството му на наемодател, поради което не е допустим кандидат.

Как се изчислява оборотът за съответните референтни периоди?

Оборотът се изчислява за съответния период на 2019 г., а в случаите, в които дейността в определени обекти е била засегната от заповедите на министъра на здравеопазването – и за януари 2020 г. Ако едно лице има повече от един обект – съответно засегнати и незасегнати от заповедите на здравния министър, оборотът се изчислява само за онези обекти, чиято дейност е засегната от съответната заповед и то за срока на действие на заповедта. Включването на оборота на обекти, чиято дейност не е била ограничена, ще доведе до отказ от изплащане на безвъзмездната помощ.   

Какво включва в общия случай понятието оборот, на база на който се изчислява помощта?

Понятието оборот включва нетните приходи от продажби за съответния референтен период, които са отчетени съгласно счетоводното законодателство и стандарти.

Оборотът, който се описва в заявлението със или без ДДС е?

Оборотът е сумата без ДДС, като той се формира на начислена основа, т.е в него попадат и онези счетоводни документи, които може да не са били платени.

Как се изчислява оборотът на туроператорите, кандидатстващи за БФП?

Счетоводното третиране на приходите, получени от определени видове сделки и в определени случаи, както и тяхното признаване, се определят в СС 18 – Приходи, съгласно който приходите включват брутните потоци от икономически изгоди, получени от и дължими на предприятието. Приход е брутният поток от икономически изгоди през периода, създаден в хода на обичайната дейност на предприятието, когато този поток води до увеличаване на собствения капитал отделно от увеличенията, свързани с вноските на собствениците.

Когато извършвате сделки от свое име и за своя сметка, като приход следва да отчетете сумите по издадените от Вас фактури на клиентите Ви, а сумите по фактури от други лица за получените от предприятието Ви доставки на стоки и услуги, от които пътуващото лице ще се възползва пряко, включително начисленият ДДС (ДДС се включва само при облагане на маржа на общата туристическа услуга), следва да се отчитат като: разход в случай на получени услуги и като балансова стойност на продадени активи (в отчета за приходите и разходите), в случай на предоставени на пътуващите лица стоки.

Съгласно определенията, дадени в § 2 на същия стандарт, не се считат за приходи събраните суми от името на трети лица, като например данък върху добавената стойност, застраховки, суми, събрани от името на възложителя, и други, които предприятието получава, но те не водят до увеличаване на собствения капитал.

В случай, че търговецът действа като посредник (комисионер), когато реализира продажби от името и за сметка на възложителя, сумите събрани от името на трети лица не се считат за приходи, а за приход се признава само размерът на комисионната и се отчита съгласно СС 18 – Приходи.

НАП ще прихваща ли сумите от безвъзмездната финансова подкрепа със задължения, дължими от бенефициента към бюджета?

Не. Процедурата по подпомагане е различна от процедурите по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и с безвъзмездната подкрепа няма да се прихващат задължения към НАП.

Какви документи се прилагат към проектното предложение?

Когато проектното предложение са подава от пълномощник, различен от представляващия/представляващите дружеството, към него се прилагат задължително Приложение 1 (Декларация, че кандидатът е запознат с условията за кандидатстване и условията за изпълнение)  и Приложение 5 (Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП) ). Декларацията за МСП (за разлика от другата декларация) е допустимо при няколко управители, които не представляват заедно, да се подава само от един представляващ.

Тези документи могат да са сканирани копия, без да е необходимо да са подписани с електронен подпис. Ако представляващите дружеството са повече от един, трябва да приложите декларациите на всеки от тях.

Как ще бъда уведомен/а за резултата?

След като проектът Ви бъде разгледан, Вие ще бъдете информирани за решението относно отпускането на помощта на електронната поща, посочена в сертификата за електронен подпис (КЕП), с който е подадено заявлението. Размерът на одобрената помощ, ще можете да видите в профила си в ИСУН. Списъците на одобрените и на отхвърлените проектни предложения се публикуват в интернет-страницата на НАП.

Кога ще започне изплащането на помощта?

Изплащането на помощта ще започне веднага след одобряването на нотификацията на програмата от Европейската комисия.

Как и в какъв срок ще бъдат изплатена помощта на одобрените кандидати?

Средствата на одобрените кандидати ще бъдат предоставени чрез банков превод в срок до седем работни дни от одобрението на проекта.

Какво да направя, ако сметката, по която очаквам финансовата помощ е запорирана от НАП?

Ако имате запор на банкова сметка за просрочени задължения към НАП, ви съветваме да се свържете с публичен изпълнител преди отпускането на помощта. С него можете да обсъдите издаването на разрешение за неотложно плащане като уточните и вземете предвид допустимите и недопустимите разходи по програмата. Това ще ви позволи част от постъпленията ви по банковата сметка да се изпълняват за погасяване на закъснели плащания към приходната агенция, но друга част да остане на ваше разположение, за да разплатите например задължения към доставчици и други текущи разходи за опериране на бизнеса. Друга възможност е да предложите замяна на наложения запор върху банковата ви сметка с друго ваше равностойно имущество.

Денят 13.11.2020 г. остава непокрит от заповедите на здравния министър. Трябва ли да се извади оборотът за 13.11.2019 г. при изчисляването на оборота за целите на безвъзмездната финансова помощ?

Да, четирите заповеди на министъра на здравеопазването не обхващат тази дата и оборотът за 13.11.2019 г. не следва да участва при формирането на сумите за целите на БФП.

Ако обект е регистриран през декември 2019 г. кой е референтният период, въз основа на който ще се изчислява оборотът?

Условията за кандидатстване… изискват да се използва оборотът за съответните периоди на 2019 г. В този случай като основа за изчисляване на оборота за целите на БФП трябва да се имат предвид дните през декември 2019 г. от момента на възникването на юридическото лице до съответния период през 2019 или 2020, аналогичен на периодите през 2020/2021, посочени в заповедите на здравния министър. Ако например юридическо лице е възникнало на 15.12.2019 г. и оперира ресторант, то периодът за изчисляване на оборота би бил 15.12.2019 – 31.01.2020 г.

Допуснал съм грешка в проектното предложение – какво трябва да направя?

Оттеглете проектното си предложение с електронно подписан имейл, изпратен на [email protected] и подайте ново чрез електронната  услуга, достъпна в портала на НАП.

Подал съм повече от едно проектни предложения – кое ще бъде разгледано?

Разглежда се първото проектно предложение. Всички следващи няма да бъдат разгледани. Ако се налага корекция, оттеглете подадените заявления и подайте ново.

Тези въпроси и отговори имат информативен характер и не представляват официална позиция на НАП или ОПИК. Подробности за механизмите за кандидатстване и отпускане на безвъзмездна финансова помощ по тази програма можете да видите в Условията за кандидатстване на: https://nra.bg/document?id=20674  

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация