Z6_PPGAHG800HFP60QTB1OKEL14J0
Z7_PPGAHG800HFP60QTB1OKEL14B4

СЪДЪРЖАНИЕ

Всички електронни търговци, прилагащи алтернативен режим за неприсъствени плащания, са длъжни да подават за всеки календарен месец към НАП стандартизиран одиторски файл, съдържащ информация за направените в електронния магазин поръчки, по които са извършени доставки на стоки/услуги през месеца. Файлът е в XML формат, съгласно приложение №38 от Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.), и се подава от 1–во до 15-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнася.

С един файл може да се подава информация само за един електронен магазин.

В рамките на периода на подаване могат да се подават многократно данни за един електронен магазин. За окончателни се считат последно подадените данни в рамките на периода на подаване.

От 1 юли 2020 г. до 31 юли 2020 г. в електронния портал на НАП ще е налична тестова услуга "Подаване на стандартизиран одиторски файл от лицето по чл. 3, ал. 17 от Наредба №Н-18/13.12.2006 г.". Достъп до нея ще получат автоматично лицата, които имат достъп до електронната услуга „Информация, подавана от лицата по чл. 3 от Наредба №Н-18/2006г., извършващи продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин“.

От 1 август 2020 г. услугата "Подаване на стандартизиран одиторски файл от лицето по чл. 3, ал. 17 от Наредба №Н-18/13.12.2006 г." ще бъде достъпна за подаване на реални данни.

Необходимо е всяко лице, което извършва продажби чрез електронен магазин, изпълнява условията и желае да прилага алтернативния режим за отчитане на продажби, за които е извършено неприсъствено плащане с кредитна или дебитна карта, да се запознае подробно с разпоредбите на чл. 3, ал.17 и глава седма "г"  от Наредба №Н-18/2006 г.

XSD схема и примерен XML файл

XSD схема за услугата "Подаване на стандартизиран одиторски файл от лицето по чл. 3, ал. 17 от Наредба №Н-18/13.12.2006 г." и примерен XML
06.06.2022

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!