СЪДЪРЖАНИЕ

1. Свързаност със сървър на НАП

Във връзка с  чл. 6  ал. 1 т. 4 от Закона за хазарта и Наредба № 1 от 27 февруари 2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните онлайн залагания на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Държавната комисия по хазарта и Националната агенция за приходите, изискващи установяване на комуникационна свързаност между централната компютърна система на организатор на хазартни игри със сървър на НАП, е необходимо:

Писмено заявление (в свободен текст), адресирано до изпълнителния директор на НАП,  за установяване на физическа свързаност със сървър на НАП през наета линия.  Заявлението се подава в свободен текст през деловодството в ЦУ на НАП - София, бул. „Княз Дондуков“ 52, като задължително съдържа пълни идентификационни данни на организатора – наименование, данъчен номер, ДДС-номер, държава на установяване, адрес на седалището, име на лицето, упълномощено да представлява организатора пред НАП, както и име, е-мейл и телефон на лицето, което отговаря за техническите аспекти на свързаността и ще комуникира с ИТ-експертите на НАП. Заявлението следва да съдържа още номера на лиценза – в случай, че лицето има издаден такъв от ДКХ или етапа на който се намира подготовката за издаването на лиценз.

 

2. Тестване на обменa на данни между НАП и организаторите на хазартни игри

  •  Преди да бъде установена физическа свързаност с НАП:

Поради повишените мерки за сигурност, тестване преди да бъде установена физическа свързаност с НАП няма да се предлага. 

  • След установяване на физическа свързаност с НАП през наета линия:

След установяване на комуникационна свързаност с НАП през наета линия и съответните настройки на IP-адреса на компютърната система/контролния локален сървър на организатора за целите на тестване на предаването на данни към НАП следва да се използва  адрес от вида:       

           (https://ABC-test.nra.bg... е адрес, който се дефинира от НАП и е индивидуален за всеки организатор.)

# LocalHost Config #

xx.yy.zz.5 - ABC-test.nra.bg
Легенда:
ABC - мнемонично име на хазартен оператор
xx.yy.zz.5 - конкретен IP address (5-ти) от уникален мрежови подсегмент за всеки отделен оператор

Обменяните данни се валидират срещу XSD по т. 5: nra-gambling.xsd

 

 3. Удостоверяване на комуникационната свързаност

След  като организаторът на хазартни игри входира искане в деловодството, НАП издава писмо, в което удостоверява статуса на  изискваната от Наредба  № 1 от 27 февруари 2013 г. комуникационна свързаност.

 

4. Реален обмен на данни между организаторите на хазартни игри и НАП

След успешно приключване на съответните процедури по тестване в Български институт по метрология и след получаване на лиценз от Националната агенция за приходите за осъществяване на реален обмен на данни  следва да се ползва  URL от вида: https://ABC.nra.bg:8443/gamon/NRAGamblingMonitorPort (https://ABC.nra.bg... е адрес, който се дефинира от НАП и е индивидуален за всеки организатор.) 

# LocalHost Config #
xx.yy.zz.5 - ABC.nra.bg
Легенда:
ABC - мнемонично име на хазартен оператор
xx.yy.zz.5 - конкретен IP address (5-ти) от уникален мрежови подсегмент за всеки отделен оператор. 


 При регистрация на организатор трябва да се подаде елемент – GMActiveGamesURL – това е URL на web услугата на организатора, предоставяща информация за текущите игри. На този URL НАП изпраща съобщение тип GMActiveGamesReq и получава в отговор съобщение тип GMActiveGamesRes. Този URL трябва да се достъпва през изградената наета линия.

5. XSD схема за обмен на данни съгласно изискванията на Наредба № 1 от 27.02.2013г. (действаща, считано до 18.06.2021 г.)

6. XSD схема за обмен на данни (действаща, считано от 18.06.2021 г.), съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за регистрация и идентификация на участниците, съхраняването на данни за организираните онлайн залагания на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите

 

7. При възникване на въпроси и за връзка с експертите на НАП:

Възникнали  въпроси от технически характер, свързани с изискванията в Наредба № 1  от 27 февруари 2013г.  могат да бъдат изпращани на e-mail адрес: [email protected]

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница?Благодарим ви за обратната връзка!