Z6_PPGAHG800HFP60QTB1OKEL18U6
Z7_PPGAHG800HFP60QTB1OKEL1811

XSD схема - Справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатени през 2023 г. доходи по трудови правоотношения

Дата на публикуване: Dec 21, 2023