Z6_PPGAHG8009MS40QPEBC9DN30E0
Z7_PPGAHG8009MS40QPEBC9DN30E1

СЪДЪРЖАНИЕ

От 01.10.2023 г. Националната агенция за приходите (НАП) въвежда режим за задължително предварително деклариране на данни за превозите на стоки с висок фискален риск, съгласно чл. 127и от ДОПК. Изготвен е проект на нова Наредба за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България.
 До влизане в сила на Наредбата с текстове, в съответствие с ДОПК, правилата на действащата наредба относно доброволното предварително деклариране на стоките с висок фискален риск ще се прилагат съответно и за задължителното предварително деклариране.
Новият режим на декларирането на данни се прилага по отношение на превозите на стоки с висок фискален риск, извършвани с транспортни средства над 3,5 т., които:

  • започват от територията на друга държава-членка на ЕС и завършват на територията на страната;
  • започват от територията на страната и завършват на територията на друга държава-членка на ЕС.

Данните се декларират чрез е-услуга, достъпна с квалифициран електронен подпис в Портала за електронни услуги на приходната агенция. Освен подаване на данни за превоз на стоки с висок фискален риск, клиентите могат да извършват и справка за осъществения контрол върху превоза на рисковите стоки от органите по приходите.
Услугата е с пълен и частичен достъп за всички физически и юридически лица, които са подали „Заявление за ползване на електронните услуги на НАП от задължено лице“ или „Заявление за ползване на електронните услуги на НАП от упълномощено лице“ и избрали група „Фискален контрол“. Важно е да се отбележи, че лицата, подали заявление за ползване на електронната услуга за доброволно предварително деклариране на данни, не е необходимо да подават ново заявление.             
Чрез електронната услуга потребителите подават данни за първоначално деклариране на превоз на стоки, за изпращач/доставчик, получател/купувач, превозвач, транспортно средство, вид, количество и договорена стойност на стоката, място, дата, очакван час на натоварване/ изпращане/ претоварване/ получаване.  Тя дава възможност за преглед и търсене на подадени данни, за потвърждаване на получаването на стоката с висок фискален риск или пък за корекция и анулиране на подадените вече данни.  
При подаването на данните за превози на СВФР, системата на НАП генерира и предоставя уникален номер на превоз (УНП). Той задължително трябва да се съобщи на водача на транспортното средство или на лицето, придружаващо стоката, превозвача или на този, който организира превоза. 
Валидността на УНП е 14 дни. При осъществяване на фискален контрол, заедно с документите по чл. 13, ал. 2 от ДОПК, водачът на транспортното средство следва да предостави и УНП.
Предвид въвеждането на новия режим, от 01.10. до 03.10.2023 г. предстои поетапно техническо внедряване на нови функционалности в съществуващата електронна услуга за предварително деклариране на данни, както и в информационна система „Фискален контрол“. 
За възникнали технически проблеми при функционирането на отделните елементи от услугата, моля обръщайте се към Информационния център на НАП на 0700 18 700/ меню 7; звеното по фискален контрол на (+359 2) 9859 6809 или на fisc.control@nra.bg.
Допълнителна информация относно въвеждането на режима за задължително предварително деклариране на данни ще бъде публикувана в сайта на НАП.


 
 

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!