Z6_PPGAHG8009MS40QPEBC9DN30E0
Z7_PPGAHG8009MS40QPEBC9DN30E1

СЪДЪРЖАНИЕ

Национална агенция за приходите напомня на своите клиенти, че новата СИДДО  между България и Нидерландия (обн. в ДВ, бр. 55 от 2 юли 2021 г., в сила от 31 юли 2021 г.) ще започне да се прилага от 1 януари 2022 г. по отношение на данъците, удържани при източника, и по отношение на другите данъци за данъчните периоди, започващи на или след 1 януари 2022 г.

Считано от 01.01.2022 г. местните лица на България или Нидерландия, които реализират доходи от източници в Нидерландия или България, ще могат да ползват данъчните облекчения, предвидени в новата СИДДО. 

Местните лица на Нидерландия, които реализират доходи с размер над 500 000 лева годишно на или след 01.01.2022 г., следва да подават искания за прилагане на спогодбата по чл. 137 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Искания се подават и в случаите на договори с продължително действие, за които вече има издадено становище на основание действащата в момента СИДДО (тези становища са в сила само до 31.12.2021 г.). За доходи под 500 000 лева годишно доказателствата по чл. 136 от ДОПК следва да се представят пред платеца на доходите.  
 

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!