Z6_PPGAHG8009MS40QPEBC9DN3065
Z7_PPGAHG8009MS40QPEBC9DN30M4

Дата

следващ работен ден 11.09.2023 г.

Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга

Закон за корпоративното подоходно облагане